Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Vad är inte diskriminering?

Legitima grunder för särbehandling

Särbehandling är inte diskriminering om behandlingen baserar sig på lag och den har ett godtagbart mål och om metoderna för att uppnå målet står i rätt proportion. Att till exempel en utskänkningsrestaurang förbjuder inträde för under 18 år gamla personer är inte diskriminering, eftersom särbehandlingen regleras genom lag.

Enligt diskrimineringslagen kan särbehandling utom på grund av etniskt ursprung vara berättigat i tillhandahållandet av varor och tjänster även om det inte föreskrivs i lag. En förutsättning för särbehandling är dock att behandlingen har ett godtagbart mål med tanke på de grundläggande och mänskliga rättigheterna och att metoderna för att uppnå målet är proportionerliga. Godtagbara mål är till exempel krav relaterade till hygien eller kundernas säkerhet i tillhandahållandet av tjänster.

Rätt till särbehandling i anställningsförhållande och rekrytering

Särbehandling i anställningsförhållande och offentligrättsligt tjänsteförhållande samt arbetspraktik och annan motsvarande verksamhet liksom vid rekrytering till anställnings- eller tjänsteförhållande är tillåtet, om behandlingen baserar sig på faktiska och avgörande krav relaterade till arbetsuppgifternas kvalitet och utförandet av dem. Dessutom ska särbehandlingen vara proportionerlig och målet berättigat.

Till exempel kan ett registrerat religiöst samfund kräva att en person som deltar i professionell verksamhet bekänner sig till en viss religion eller övertygelse när religionen eller övertygelsen på grund av den professionella verksamhetens karaktär eller förbindelserna relaterade till utförandet av arbetet är ett faktiskt, motiverat och berättigat krav som baserar sig på organisationens verksamhetsidé.

Det är också möjligt att välja en person som representerar särskilda grupper till exempelvis intressebevakningsuppgifter för en etnisk minoritet eller en organisation som arbetar för sexuella minoriteters rättigheter.

Särbehandling på grund av ålder eller boplats är också berättigat om behandlingen har ett objektivt och adekvat motiverat mål relaterat till sysselsättningspolitiken eller arbetsmarknaden eller om särbehandlingen beror på åldersgränser som fastställts som förutsättningar för beviljande av pensions- eller arbetslöshetsförmåner.

Positiv särbehandling

Sådana positiva särskilda åtgärder som är nödvändiga för att trygga den faktiska likabehandlingen och genom vilka man förbättrar en viss grupps ställning och förhållanden är inte diskriminering

Positiv särbehandling är berättigat om den syftar till att främja faktisk likabehandling eller att förhindra eller undanröja olägenheter som beror på diskriminering. Positiv särbehandling är således tillåten även för att förhindra eller lindra andra olägenheter än sådana som beror på diskriminering. Det kan vara motiverat att stödja personer i en svagare samhällsposition, såsom personer med funktionsnedsättning, även när den svagare positionen inte kan anses bero på diskriminering.

Exempel på positiv särbehandling:

  • Språkutbildning eller annan utbildning som ordnas för invandrare för att underlätta integrationen.
  • Kvoter vid läroanstalter för vissa grupper som är utsatta för diskriminering eller som har en svagare samhällsposition.
  • Riktad coachning i inträdesprov till en läroanstalt för en viss grupp
  • Sysselsättningsstöd till exempel för unga

I positiv särbehandling i synnerhet vid rekrytering gäller det att beakta bland annat följande omständigheter:

  • särbehandlingen får inte vara automatisk, utan varje beslut ska basera sig på prövning från fall till fall, dvs. en representant för en underrepresenterad grupp får inte automatiskt ges ovillkorligt företräde
  • sökanden ska vara lika eller nästan lika meriterad som de andra sökandena
  • medlen ska vara proportionerliga i förhållande till målet: positiv särbehandling kan inte berättigas om det endast finns små skillnader mellan den faktiska likabehandlingen

I rättslitteraturen konstateras det dessutom att beslutet om särbehandling borde fattas på förhand och inkluderas i jobbannonsen så att rekryteringsbeslut inte fattas godtyckligt.

Dålig behandling eller kundservice

Dålig eller osaklig behandling eller kundservice är inte nödvändigtvis olaglig diskriminering. Förutsättningen för att behandlingen ska betraktas som diskriminering är att den har ett orsakssamband till en förbjuden diskrimineringsgrund. Till exempel kan en kund hos arbetskraftsbyrån misstänka diskriminering om det kommer fram att tjänstemannen har gett bristfällig information om arbetssökandenas skyldigheter, även om detta nödvändigtvis inte beror på att kunden är i en viss ålder, har en funktionsnedsättning eller ett visst etniskt ursprung.

Tolkningen av situationen förändras så klart om tjänstemannen till exempel kommer med kommentarer om referensgruppens sysselsättningsmöjligheter som kan tolkas vara nedsättande.

Dålig kundservice och myndighetsbeslut som är ofördelaktiga ur kundens perspektiv till exempel avseende beviljande av en förmån väcker också lätt misstankar om diskriminering. Utan ett motiverat orsakssamband till en förbjuden diskrimineringsgrund kan ärendet dock inte föras vidare som diskriminering. Då rekommenderas att kunden anlitar befintliga medel för rättelse av beslut och ändringssökande.