Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

 Likabehandling och sexuella minoriteter

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning. Diskrimineringsombudsmannen får ändå få diskrimineringsanmälningar med sexuell läggning som grund.

Du kan vända dig till oss om du misstänker diskriminering eller om du behöver råd. Vi behöver information om sexuella minoriteters erfarenheter som grund för vårt arbete.

Information om eventuell diskriminering kan vara värdefull för diskrimineringsombudsmannen också i situationer då du inte själv vill föra ärendet vidare.

Vi uppmuntrar dig att ta kontakt – vi förändrar samhället tillsammans.

Den här sidan innehåller information om sexuella minoriteters ställning och rättigheter. Här finns också användbart material.

Diskriminering på grund av kön eller könsidentitet behandlas av jämställdhetsombudsmannen.

 

Rättigheterna har utvecklats – diskrimineringen har inte upphört 

Ställningen för sexuella minoriteter och könsminoriteter har förändrats de senaste årtiondena; från en föraktad minoritet till en symbol för mångfald. Till exempel var det i Finland fram till 1999 fortfarande förbjudet enligt strafflagen med offentlig uppmaning till otukt mellan personer av samma kön. Ikraftträdandet av den jämlika äktenskapslagen våren 2017 och riksdagens godkännande av förändringen av moderskapslagen i februari 2018 är en del av utvecklingen där diskrimineringen av dessa minoriteter har eliminerats även i lagstiftningen. God praxis syns även i ungdomsarbetet. Ett exempel på detta är egna lokaler eller evenemang för regnbågsunga med målet att främja de ungas utveckling och garantera trygga lokaler där de kan vara sig själva. Prideparaderna lockar allt fler deltagare år efter år och utvidgas till allt fler orter.

Medborgarorganisationerna och medborgaraktivismen har varit en betydelsefull förändringskraft i förbättrandet av ställningen för sexuella minoriteter och könsminoriteter. Medborgarinitiativen om en jämlik äktenskapslag och stiftandet av moderskapslagen är utmärkta exempel på människors aktivism. Aktivismen har betydelse.

Trots att de sexuella minoriteternas och könsminoriteternas rättigheter och ställning har utvecklats de senaste åren, har diskrimineringen inte upphört. Arbetet mot diskriminering, trakasserier och diskriminerande attityder måste fortsätta.

 

Framsteg

En jämlik äktenskapslag

I december 2014 godkände riksdagen att äktenskapslagen ändras så att två personer av samma kön får ingå äktenskap. Styckena där man pratar om män och kvinnor togs bort ur äktenskapslagen. Lagen trädde i kraft den 1 mars 2017. Även annan lagstiftning ändrades 2016 för att motsvara den ändrade äktenskapslagen.

Moderskapslagen

Moderskapslagen trädde i kraft i april 2019. Moderskapslagen gör det möjligt för ett kvinnopar som får barn genom assisterad befruktning att fastställa barnets juridiska förhållande till båda föräldrarna genom att erkänna barnet på rådgivningen, utan behov av adoption inom familjen. 

Assisterad befruktning för kvinnopar: praxisen ändras inom HUS

Den 5 juni 2015 kontaktades diskrimineringsombudsmannen av ett par. De berättade att sjukvårdsdistriktet hade vägrat dem assisterad befruktning bland annat för att de skulle behöva donerade könsceller och för att man inte behandlar kvinnopar.
Beslutet hade fattats med hänvisning till riktlinjerna från universitetssjukhusens chefsöverläkare. Diskrimineringsombudsmannen förde ärendet till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden, som ansåg att förfarandet är diskriminerande. 

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt uppger att de ska ändra sin praxis. Chefsöverläkare Markku Mäkijärvi säger i Helsingin Sanomat att sjukvårdsdistriktet håller på och bygger upp en könscellbank och att rätten till assisterad befruktning snart ska fastställas även på sociala grunder.

Hittills har situationen för kvinnopar varit oskälig. Deras enda väg till trygg assisterad befruktning har varit privata tjänster. Möjligheten att få behandling har alltså varit beroende av deras betalningsförmåga. 

Finland på fjärde plats i europeisk jämförelse 

Finland placerar sig på fjärde plats. I årsrapporten för 2018 från ILGA Europa, den europeiska paraplyorganisationen för könsminoriteter och sexuella minoriteter, jämför man hur könsminoriteter och sexuella minoriteter behandlas i de europeiska staternas lagstiftning och myndighetsverksamhet. Enligt rapporten uppfyller Finland 69 procent av ILGA Europas krav för att trygga hbti-personers mänskliga rättigheter. Året innan (2017) hamnade Finland på delad femte plats.

Det som gör att Finland inte placerar sig högre är framför allt den nuvarande translagen som förutsätter sterilitet och en medicinsk process av den som ändrar sitt juridiska kön. Dessutom kränker Finland de intersexuellas kroppsliga integritet genom att tillåta kosmetiska ingrepp som förändrar könsegenskaperna på nyfödda. 

Jämställdhetsombudsmannen, barnombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen tog ställning till translagen i maj 2018: Translagen måste ändras så att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses