Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Människohandelsrapportören

Diskrimineringsombudsmannen verkar som Finlands nationella rapportör om människohandel och är en av de mest insatta experterna på människohandel i Finland. Rapportören följer på ett övergripande plan upp arbetet mot människohandel i Finland, fenomen relaterade till människohandel, uppfyllandet av internationella skyldigheter och den nationella lagstiftningens ändamålsenlighet.

Rapportören kommer med förslag, rekommendationer, utlåtanden och råd som anknyter till arbetet mot människohandel. Rapportören kan också ge juridisk rådgivning och i undantagsfall bistå offer i rätten. Rapportören om människohandel avlägger årligen en rapport till statsrådet och en omfattande rapport med rekommendationer till riksdagen vart fjärde år.

Som rapportör om människohandel har diskrimineringsombudsmannen rätt att utan hinder av sekretessbestämmelser få information utöver av myndigheter även av producenter av tjänster och stödåtgärder för människohandelsoffer samt aktörer som beviljats statsunderstöd för verksamhet mot människohandel.

Du kan ta kontakt  per e-post på ihmiskauppa.yvv(at)oikeus.fi

I brådskande fall kan du ringa diskrimineringsombudsmannens kundtjänst 0295 666 817 (kl. 10–12).