Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Hjälp av diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen ger råd och anvisningar samt bistår i att reda ut misstänkta fall av diskriminering. Vid behov vidtar ombudsmannen åtgärder för att säkerställa diskrimineringsoffers rättsskydd. För att reda ut misstänkta fall av diskriminering kan ombudsmannen begära utredningar av motparten och ytterligare information om fallet av olika aktörer. Diskrimineringsombudsmannen har en omfattande allmän rätt att få information och även rätt att få sekretessbelagda uppgifter.

I regel är den rättshjälp som diskrimineringsombudsmannen ger rådgivning. Diskrimineringsombudsmannen har inte behörighet att ålägga andra myndigheter att agera på ett visst sätt eller fatta beslut med ett visst innehåll. Ombudsmannen kan inte heller ändra beslut som fattats av en myndighet. Kontakt med ombudsmannen ersätter inte andra eventuella förfaranden för ansökan om rättelse eller ändring i ett ärende. Detta innebär att om man till exempel kan söka ändring i ett nekande beslut, så borde detta göras innan ombudsmannen kontaktas.

Vid behov hänvisar ombudsmannen klienten till en allmän rättshjälpsbyrå eller advokat. Ombudsmannen kan vidta åtgärder för att åstadkomma förlikning, och i principiellt betydande fall som har prejudikatsvärde med tanke på förebyggande av diskriminering kan ombudsmannen bistå eller beordra en byråanställd att bistå en person som utsatts för diskriminering.

Vid behov kan du också anhängiggöra ett diskrimineringsärende hos diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. Diskrimineringsombudsmannen kan enligt sitt övervägande bistå dig i upprättandet av ansökan.

Diskrimineringsombudsmannen följer upp utlänningars och etniska minoriteters ställning och tillgodoseendet av deras rättigheter samt främjar likabehandlingen av dessa grupper. Ombudsmannen behandlar inte enskilda ansökningar om asyl eller uppehållstillstånd, och ombudsmannen har inte behörighet att ändra beslut som fattats av andra myndigheter, såsom polisen eller migrationsverket. I undantagsfall, om ärendet har stor principiell betydelse, kan ombudsmannen använda sin rätt att bli hörd i enskilda ärenden som gäller asylsökande eller utvisning av utlänningar enligt utlänningslagen (209 §).