Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Har jag blivit diskriminerad?

Diskriminering är ofta en mycket emotionell erfarenhet, och det är en utmaning att bedöma om behandlingen varit lagstridig. Det är lättare att identifiera lagstridig diskriminering om man vet vilka omständigheter som spelar en roll vid den rättsliga bedömningen. Det är också bra att på förhand gå igenom dessa omständigheter innan man klagar till diskrimineringsombudsmannen.

Avvikande behandling

Bedömningen av diskriminering börjar med identifiering av avvikande behandling. Detta är lättare att göra i samband med kundservicesituationer ansikte mot ansikte än när det till exempel gäller behandling av en bostadsansökan där man misstänker diskriminering. Avvikande behandling är uppenbar i sådana kundservicesituationer där någon förvägras betjäning medan andra samtidigt är välkomna kunder.

Till exempel bostadssökande är inte en synlig jämförelsegrupp, och därför uppstår misstankar om avvikande behandling först senare, ofta först efter en lång och resultatlös ansökningsprocess. Då kan identifieringen av avvikande behandling till exempel kräva att man vid kommunens bostadsbyrå reder ut om och på vilka grunder bostäder har hyrts ut till andra bostadssökande medan ens egen bostadsansökan varit anhängig.

Förbjuden diskrimineringsgrund

Att behandla människor på olika sätt är inte i sig förbjudet. Det är förbjudet när orsaken till behandlingen är en personrelaterad diskrimineringsgrund. Orsakssambandet mellan den avvikande behandlingen och den förbjudna diskrimineringsgrunden uppstår inte enbart av att den person som upplevt sig ha blivit behandlad på ett avvikande sätt anser sig höra till en referensgrupp som är föremål för en förbjuden diskrimineringsgrund.

Det gäller att ta fram sådana faktiska omständigheter kring händelsen med stöd av vilka man motiverat kan anta att orsaken till den avvikande behandlingen uttryckligen är en förbjuden diskrimineringsgrund. Sådana omständigheter kan till exempel utgöras av en tjänstemans kommentarer om hur kundens referensgrupp tidigare har agerat. I vissa sällsynta fall kan antagandet om diskriminering uppstå också så att det inte finns någon annan orsak till den avvikande behandlingen än en diskrimineringsgrund relaterad till personens referensgrupp.

Utredning av ärendet

Om du misstänker att du har blivit diskriminerad ska du fundera på följande frågor:

  • Behandlades jag på ett avvikande sätt jämfört med andra?
  • Berodde behandlingen på en förbjuden diskrimineringsgrund?
  • Varför misstänker du att du blivit behandlad på ett avvikande sätt på grund av dina personliga egenskaper?

I oklara situationer ska du inte tveka att kontakta diskrimineringsombudsmannens byrå. Diskrimineringsombudsmannen kan hjälpa dig

  • genom att tillsammans med dig diskutera om det är fråga om lagstridig diskriminering och hur du kan gå vidare i ärendet
  • genom att be den som misstänks för diskriminering om en utredning
  • genom att ge anvisningar, råd och rekommendationer
  • genom att främja förlikning
  • genom att föra eller hjälpa dig att föra ärendet vidare till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden eller en domstol