Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Främjande av likabehandling

I diskrimineringslagen föreskrivs att myndigheter, utbildningsanordnare och arbetsgivare ska främja likabehandling.

De främjande åtgärderna ska vara effektiva, ändamålsenliga och proportionerliga med beaktande av verksamhetsmiljön, resurserna och de övriga omständigheterna.

Dessa aktörer ska bedöma hur likabehandling uppnås i deras verksamhet och vidta åtgärder som behövs för att främja likabehandling.

Myndigheten ska bedöma hur likabehandling uppnås i deras verksamhet till exempel vid beredningen av ärenden, beslutsfattande, förvaltning och förvaltningsmetoder, ledning, resultatstyrning och -avtal, ekonomiplanering, strategisk planering och kommunikation. I omfattande eller i övrigt viktiga projekt borde man bedöma om projektet påverkar diskrimineringsutsatta gruppers rättigheter, skyldigheter eller ställning.

Utbildningsanordnare ska vid bedömningen av uppnåendet av likabehandling fästa uppmärksamhet till exempel vid grunder för intagning av studerande, läromaterial, åtgärder som förebygger trakasserier och mobbning, jämlik undervisning, bedömning av studieprestationer och lärarnas kompetens i likabehandling.

Arbetsgivaren ska bedöma uppnåendet av likabehandling på arbetsplatsen och med beaktande av arbetsplatsens behov utveckla arbetsförhållandena och de rutiner som efterföljs vid rekrytering och fattande av beslut som rör personalen.
Dessutom ska myndigheter, utbildningsanordnare och arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda ha en plan för de åtgärder som behövs för att främja likabehandling.