Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Delegationen för likabehandlingsärenden

I anslutning till diskrimineringsombudsmannens byrå verkar Delegationen för likabehandlingsärenden. Delegationens uppgift är att fungera som stöd för diskrimineringsombudsmannen, förebygga diskriminering, behandla frågor som gäller likabehandling och fungera som en kanal för utbyte av information.

Den ersätter den tidigare delegationen för minoritetsärenden. Såväl uppgifterna som sammansättningen har utvidgats jämfört med den tidigare delegationen. Den nya delegationens verksamhetsområde omfattar alla diskrimineringsgrunder förutom kön och könsidentitet som hör till jämnställdhetsdelegationens bord.

Till delegationens medlemmar har utsetts centrala aktörer och myndigheter inom området för förebyggande av diskriminering. Ordförande för delegationen för diksrimineringsärenden är diskrimineringsombudsmannen Kirsi Pimiä. Delegationen har 35 medlemmar.

Mer detaljer om delegationens uppgifter och sammansättning finns i statsrådets förordning.

Den nuvarande delegationen har utsetts av statsrådet för en period på tre år och delegationen började sitt arbete den 15.10.2016. Delegationen är självständig och oberoende.

Statsrådet har utsett följande medlemmar till delegationen (förändringar kan ske under mandatperioden):

Ordförande

Kirsi Pimiä, diskrimineringsombudsman

Medelmmar

Panu Artemjeff, justitieministeriet
Maria Kaisa Aula, Väestöliitto
Tapio Bergholm, FFC
Juha Beurling, Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry
Anas Hajjar, Suomen Islamilainen Neuvosto SINE ry
Laura Heinonen, Allianssi ry
Eeva Holopainen, Finlands Röda Kors
Anna Hyvärinen, Ekumeniska rådet i Finland
Markku Jokinen, Dövas förbund
Matti Jutila, Människorättsförbundet
Peter Kariuki, Delegationen för etniska relationer
Mika Kärkkäinen, Finlands näringsliv EK
Anja Lahermaa, STTK rf
Laura Maria Latikka, USKOT-foorumi 
Eila Linnanmäki, THL
Stanislav Marinets, Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto
Harri Martikainen, inrikesministeriet
Sinikka Mikola, Kommunförbundet
Abdule Mohamed, Somalierförbundet
Erik Munsterhjelm, Folktinget
Liisa Murto, Kynnys rf
Leena Nissilä, Utbildningsstyrelsen
Pia Oksanen, Amnesty International rf 
Pentti Pieski, Sametinget
Miia Pitkänen, Centralförbundet för barnskydd
Ilari Rantakari, Moniheli rf
Miika Sahamies, Akava rf
Daniel Shaul, Helsingfors judiska församling
Aki Siltaniemi, SOSTE rf
Kerttu Tarjamo, Seta rf
Jenni Tuominen, Monika-Naiset liitto rf
Amu Urhonen, Riksomfattande handikapprådet VANE
Jarno Virtanen, social- och hälsovårdsministeriet 
Marjut Vuorela, Centralförbundet för de gamlas väl rf
Esa Ylikoski, Vapaa-ajattelijain liitto rf
Leena-Kaisa Åberg, RIKU

Delegationens sekrerterare
Päivi Al-Tameemi, specialplanerare
paivi.al-tameemi(at)oikeus.fi
tfn: 0295 666 805