Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst
Tillbaka

Hovrättsdomen som frigav totalvägrare har vunnit laga kraft

Hovrättsdomen som frigav totalvägrare har vunnit laga kraft

Högsta domstolen (HD) prövar inte ett brottmål, där hovrätten avgjort att befrielse för enbart Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt eller civiltjänst strider mot grundlagens diskrimineringsförbud. Hovrätten befriade i februari 2018 en totalvägrare som dömts till fängelse från sitt straff. Diskrimineringsombudsmannen fungerade som totalvägrarens biträde i hovrätten.

Diskrimineringsombudsmannen är nöjd med att hovrättens beslut således vann laga kraft. Vårt rättssystem har i och med detta konstaterat att den gällande lagstiftningen är diskriminerande.

Riksdagen behandlar som bäst en regeringsproposition, som skulle avlägsna Jehovas vittnes befrielse från värnplikt. Ombudsmannen konstaterar i sitt utlåtande (på finska), att lagförslaget i sig skulle avhjälpa den uppenbara stridigheten mot grundlagens jämlikhetsprincip och diskrimineringsförbud, men att avgörandet inte är problemfritt med tanke på de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Lagförslaget skulle inte åtgärda det nuvarande problemet med s.k. samvetsfångar, som på grund av sin religion eller övertygelse anser att de i det nuvarande systemet (bl.a. civiltjänstens koppling till skyldigheten att försvara landet som värnpliktig och längden på tjänstgöringen) inte kan genomföra värnplikt eller civiltjänst och som på grund av detta döms till ovillkorligt fängelsestraff eller övervakningsstraff.

Enligt ombudsmannen borde man i stället för en begränsad lösning utvärdera och utveckla det nuvarande försvars-, värnplikts- och civiltjänstsystemet heltäckande i riktning mot den s.k. medborgartjänstmodellen. 

16.11.2018