Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst
Tillbaka

Diskrimineringsombudsmannens uppgift att övervaka avlägsnanden ur landet

Diskrimineringsombudsmannens uppgift att övervaka avlägsnanden ur landet

Diskrimineringsombudsmannen har enligt utlänningslagen som uppgift att övervaka avlägsnanden ur landet. Målet med övervakningen av avlägsnande ur landet är att utveckla avlägsningsprocessen mot en human verksamhet där de mänskliga rättigheterna respekteras. Med övervakningen vill man också öka systemets transparens, stärka rättsskyddet för personer som sänds tillbaka och riva ner fördomar som gäller myndighetsverksamheten.

På övervakningsresor kan övervakaren ställa frågor till chefen för ledsagningspatrullen och redogöra för sina observationer, men övervakaren har inte behörighet att ingripa i genomförandet av operationen. På basis av de erfarenheter som sammanställts utifrån enskilda övervakningsresor kan diskrimineringsombudsmannen ge myndigheterna förslag, rekommendationer, yttranden och råd vad gäller verkställandet av avlägsnande ur landet.

Omfattningen på övervakningen kan variera från att täcka alla faser av returneringen till att gälla en viss fas, såsom hämtning av en person som ska avlägsnas ur landet från en förvarsenhet. På grund av antalet avlägsnanden ur landet har ombudsmannen tillsvidare utifrån ändamålsenlighets- och riskbedömningen följt i synnerhet avlägsnanden där den som avlägsnas ur landet ledsagas ända till destinationen. Tyngdpunkten i övervakningen ligger på personer i sårbar ställning och så kallade riskfyllda tillbakasändningar, då det till exempel kan förväntas att den person som sänds tillbaka gör motstånd eller att polisen använder maktmedel. Vid bedömningen av sårbarhet riktas uppmärksamhet mot barnfamiljer, ensamstående kvinnor, det fysiska och psykiska hälsotillståndet för den som sänds tillbaka samt tillbakasändningar till utmanande destinationsländer som till exempel Irak och Afghanistan.

Vid den konkreta övervakningen riktas uppmärksamhet bland annat mot hur den polis som leder ledsagningspatrullen genomför operationshelheten och hur de poliser som fungerar som ledsagare bemöter personer som ska avlägsnas ur landet. De omständigheter som övervakarna riktar uppmärksamhet mot är till exempel kommunikationen med den som avlägsnas ur landet, informationen om resan, beaktandet av hälsotillståndet, beaktandet av tolkningsbehovet, serveringen av mat och dryck, anordnande av toalettbesök, medtagande av bagage, förhållandet mellan maktmedel och personens motstånd och hanteringen av maktmedelsutrustning.

Vad gäller enskilda personer som ska sändas tillbaka ska diskrimineringsombudsmannen beakta integritetsskyddet och sekretessplikterna. Också ur polisverksamhetens synvinkel finns det ett stort antal omständigheter som ska hemlighållas i fråga om returnering. Därför fokuserar övervakningsarbetet inte på offentlighet och omfattande utbredning av information. Diskrimineringsombudsmannen och övervakarna ger inte information om planerade returneringar och inte heller information om genomförande av enskilda operationer i efterskott.

04.04.2017