Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst
Tillbaka

Den färska Eurobarometern berättar om attityder mot sexuella- och könsminoriteter

Den färska Eurobarometern berättar om attityder mot sexuella- och könsminoriteter

Europeiska kommissionen har publicerat resultaten av sin Eurobarometer-undersökning om diskriminering. I undersökningen har utretts bland annat attityder mot sexuella- och könsminoriteter. Undersökningens resultat visar hur attityderna i de olika medlemsländerna har förändrats sedan 2015. Ur en helhetssynvinkel har resultaten på EU-nivå förbättrats. Skillnaderna mellan de olika EU-länderna är dock stora.

Resultaten av undersökningen visar, att av befolkningen i alla EU-länder är 76 procent av den åsikten att homosexuella och bisexuella ska ha samma rättigheter som heterosexuella. Det är 5 procent mera än år 2015. Av finska svarare är 80 procent av den åsikten.

När frågor handlar om enskilda rättigheter är attityderna är inte så accepterande. Till exempel är 69 procent av befolkningen i alla EU-länder av den åsikten, att samkönat äktenskap borde möjliggöras överallt i Europa. Stor skillnad syns inte i attityderna hos finska respondenter. Av dem är 76 procent av den åsikten att samkönat äktenskap borde möjliggöras överallt i Europa.

Resultaten visar, att när frågor behandlar könsminoriteter, attityder är inte så tolerant som när frågor behandlar sexuella minoriteter. Till exempel är 59 procent av befolkningen i alla EU-länder av den åsikten att det borde vara möjligt för transpersoner att ha det kön som de identifierar sig med i officiella dokument. Av befolkningen i alla EU-länderna är 46 procent av den åsikten att det borde vara möjligt att välja ett tredje kön i officiella dokument. Attityder hos finsk svarare är mer accepterande än EU-medeltalet. 

I undersökningen utreddes också attityder mot sexuella minoriteter och könsminoriteter på arbetsplatser.  Av EU:s befolkning känner sig 72 procent bekväma med en kollega som är homosexuell eller bisexuell. Av finsk svarare är motsvarande siffra 69 procent, vilket alltså är lite lägre än hela EU. 

71 procent av alla svarare är av den åsikten att skolor borde undervisa om mångfald i sexuell läggning. Av finska svarare är 86 procent av den här åsikten, vilken är tredje högst av alla EU-länder i den här frågan. Däremot är bara 65 procent av befolkningen i alla EU-länder av den åsikten att skolor borde undervisa i transfrågor och intersexualitet. 

I undersökningen utretts också föreställningar om diskriminering som sexuella minoriteter och könsminoriteter drabbas av. Hälften av befolkningen i alla EU-länder tänker, att diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet är vanlig. Av finska svarare tänker ungefär 40 procent så.
 
De resultat som handlar om diskriminering visar att 58 procent av dem som tillhör sexuella minoriteter i EU har upplevt diskriminering eller trakasserier under de senaste 12 månaderna. Av dem som upplevt diskriminering uppgav 23 procent att de att diskrimineringen skett i det offentliga rummet, 21 procent i arbetslivet och 13 procent i jobbsökning. 

35 procent av dem som upplevt diskriminering uppgav att de helst skulle anmäla till polisen. 12 procent uppgav att de kunde tänka sig att anmäla till diskrimineringsmyndigheter såsom till exempel diskrimineringsombudsmannen. Motsvarande siffra i Finland är 15 procent. 

Trots att de sexuella minoriteternas och könsminoriteternas rättigheter och ställning har utvecklats de senaste åren, har diskrimineringen inte upphört. Arbetet mot diskriminering, trakasserier och diskriminerande attityder måste fortsätta.

Läs mer om resultaten av Eurobarometer-undersökning.  

Eurobarometer-undersökning om diskriminering utretts också attityder mot romer. Via länken hittas också sammandrag om resultater av undersökningen om attityder mot romer. I undersökningen betyder sexuella minoriteter homosexuella och bisexuella.

28.10.2019