Do you need help?

Contact the customer service

Walang Diskriminasyon na Ombudsman

Ang gawain ng Walang Diskriminasyon na Ombudsman ay isulong ang pagkakapantay-pantay at harapin ang diskriminasyon. Ang Walang Diskriminasyon na Ombudsman ay isang nagsasarili at malayang may kapangyarihan.

Maaari mong tawagan ang Walang Diskriminasyon na Ombudsman kung ikaw ay nakaranas o nakapansin ng diskriminasyon ayon sa pinagmulan, wika, nasyonalidad, relihiyon, mga paniniwala, palagay, aktibidad sa pulitika, aktibidad sa unyon ng mga manggagawa, mga kaugnayan sa pamilya, edad, oryentasyong sekswal, kalagayan ng kalusugan, kapansanan o iba pang mga personal na katangian ng tao. 

Kabilang din sa mga gawain ng Walang Diskriminasyon na Ombudsman ang pagpapabuti ng mga pangyayari, karapatan at paninindigan ng mga grupo, tulad ng mga banyaga, na nahaharap sa panganib ng diskriminasyon. Ang Ombudsman ay may espesyal ding gawain na pangasiwaan ang pag-aalis ng mga banyagang mamamayan mula sa Finland at nagsisilbing rapporteur sa pangangalakal ng mga tao.

Ang Ombudsman para sa Pagkakapantay-pantay ay inaasikaso ang diskriminasyon batay sa kasarian o pagkakakilanlan ng kasarian.

Humingi ng tulong mula sa Walang Diskriminasyon na Ombudsman

Maaari mong tawagan ang customer service function ng Walang Diskriminasyon na Ombudsman  kung ikaw ay nakaranas o nakapansin ng diskriminasyon.  Maaari mo ring tawagan ang Ombudsman sa ngalan ng isang tao na nakaranas ng diskriminasyon.

Ang Walang Diskriminasyon na Ombudsman ay nagbibigay ng payo at gabay, nagsisiyasat ng mga pinaghihinalaang kaso ng diskriminasyon at, kung kinakailangan, gumagawa ng hakbang upang garantiyahan ang legal na proteksyon ng mga biktima ng diskriminasyon. Sa pagsisiyasat ng mga pinaghihinalaang mga kaso ng diskriminasyon, maaari ring humingi ang Ombudsman mula sa kalabang partido ng isang ulat o humiling ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga bagay na iyon mula sa iba't-ibang mga gumaganap.   Ang kawani ng Walang Diskriminasyon na Ombudsman ay nasa ilalim ng lihim na obligasyon at hindi maaaring magbunyag ng mga lihim na impormasyon tungkol sa pribadong buhay ng mga tao.

Hindi mauutusan ng Walang Diskriminasyon na Ombudsman ang ibang may kapangyarihan na kumilos sa isang tiyak na paraan o gumawa ng tiyak na desisyon.   At saka, hindi maaaring baguhin ng Ombudsman ang desisyon ng iba pang may kapangyarihan.  Kapag humihiling ng isang pagwawasto o gumagawa ng apela, mangyaring gumamit ng pamantayang tagapamagitan na inialok ng pinag-uusapang may kapangyarihan. 

Ang inialok na legal na tulong ng Walang Diskriminasyon na Ombudsman ay karaniwang binubuo ng mga payo.  Sa natatanging mga kaso, maaaring tulungan ng Ombudsman, o magtalaga ng miyembro ng kawani ng kanyang opisina upang tulungan, ang isang kustomer na tinanggihan sa hukuman. Sa ganoong pagkakataon, ang kaso ay dapat na may malawak na hangganan ng kahalagahan para maiwasan ang diskriminasyon sa lipunan.

Paghaharap ng isang reklamo

Nakaranas ka na ba ng diskriminasyon? Maaari kang makipag-ugnayan sa Walang Diskriminasyon na Ombudsman sa pamamagitan ng email, pagtawag sa numero ng customer service o sa pamamagitan ng koreo.  Ang pakikipagkita nang personal ay dapat lagi munang napagkasunduan. Ang mga serbisyo ng opisina ay walang bayad.

Bilang isang pangkalahatang patakaran, hindi namin maproseso ang iyong reklamo habang ito ay hinahawakan ng ibang may kapangyarihan.  Mangyaring ipaalam sa amin kung ang bagay na ito ay hinaharap na sa ibang lugar.

Punan ang form ng reklamo dito

Free-form na nakasulant na reklamo (email, liham)

Maaari mo ring ipadala sa amin ang free-form na reklamo sa pamamagitan ng email o koreo. Ang mga wika ng kawani ng opisina ay Finnish, Swedish at Ingles.  Maaari mo ring ipadala sa amin ang nakasulat na reklamo sa iyong katutubong wika. Ang iyong liham ay hindi dapat lumampas sa haba na dalawang pahina.

Mangyaring sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong reklamo:

  1. Bakit mo hinihinala na ang iyong personal na katangian ang mga dahilan kung bakit ka tinarato nang ganito?
  2. Ano ang nangyari at sino sa palagay mo ang tumarato sa iyo nang mali?
  3. Saan at kailan ito nangyari?
  4. Mayroon bang karagdagang nakasulat na impormasyon tungkol sa kung ano ang nangyari? Ikaw ba ay may kasama na nakakita sa kung ano ang nangyari?
  5. Nagreklamo ka na ba tungkol dito sa ibang dako?
    1. Sino ang humaharap o humarap na sa bagay na ito (hal. ang Parlyamentaryong Ombudsman, ang pulis, ang hukumang administratibo)?

Maaari kang maglakip ng mga kopya ng pinakamahalagang mga kaugnay na dokumento sa iyong reklamo.  

Maaari mong i-email ang iyong reklamo sa yvv@oikeus.fi

O sa koreo sa:

The Office of the Non-Discrimination Ombudsman
PO Box 24
00023 VALTIONEUVOSTO

Telepono ng customer service

Ang linya ng telepono ng customer service ng Walang Diskriminasyon na Ombudsman ay bukas sa karaniwang araw mula 10 hanggang 12.  Maaari mo kaming tawagan para sa mabilis na payo tungkol sa bagay na ito. 

Mayroong serbisyo ng telepono sa Finnish, Swedish at Ingles. Kung tinawagan mo kami, ikaw ay sisingilin ayon sa iyong suskrisyon sa telepono, subalit walang bayad sa serbisyo ng pagtawag.   Maaari mo ring hilingin na ikaw ay aming tawagan.