Do you need help?

Contact the customer service

Avokati i popullit kundër diskriminimit

Detyra e avokatit të popullit kundër diskriminimit është për të përkrahur barazinë në Finlandë dhe për ta ndaluar dhe trajtuar diskriminimin. Avokati i popullit kundër diskriminimit është një autoritet i pavarur dhe vetëqeverisës.

Ju mund të drejtohuni tek avokati i popullit kundër diskriminimit nëse keni përjetuar apo dëshmuar diskriminim për shkak të origjinës, gjuhës, shtetësisë, fesë, opinionit, veprimtarisë politike, veprimtarisë sindikaliste, marrëdhënieve familjare, moshës, orientimit seksual, gjendjes shëndetësore, paaftësisë apo për ndonjë arsye tjetër personale.

Në detyrat e avokatit të popullit kundër diskriminimit bën pjesë edhe përkrahja e gjendjes, e të drejtave dhe e pozitave të grupeve të cilat mund të jenë pre e diskriminimit, si shtetasit e huaj. Gjithashtu, avokati i popullit kundër diskriminimit ka si mision të veçantë të mbikëqyr largimin e shtetasve të huaj nga vendi dhe të shërbejë si raportues kombëtar i trafikut të qenieve njerëzore.

Avokati i popullit për barazi shqyrton diskriminimin për arsye të gjinisë ose të identitetit seksual.
 

Ndihma nga avokati i popullit kundër diskriminimit

Kontaktoni shërbimin për klient te avokati i popullit kundër diskriminimit nëse jeni i diskriminuar apo keni hetuar diskriminimin ndaj dikujt tjetër. Mund të kontaktoni edhe në emër të personit që ka qenë objekt i diskriminimit.

Avokati i popullit kundër diskriminimit jep këshilla dhe udhëzime, ndihmon në sqarimin e të dyshuarit për diskriminim dhe në rast nevoje merr masa për garantimin e të drejtave ligjore të viktimës nga diskriminimi. Lidhur me sqarimin për të dyshuarin për diskriminim, avokati i popullit mund të kërkojë sqarime nga pala e dyshuar dhe informacione shtesë nga palë të tjera. Personeli i avokatit të popullit për diskriminim ka për detyrë ruajtjen e dhënave personale, për shembull, lidhur me çështje delikate të jetës private të personit.

Avokati i popullit kundër diskriminimit nuk mund të urdhërojë një zyrtar tjetër që të veprojë në një mënyrë të caktuar ose për të marrë një vendim të caktuar. Avokati i popullit kundër diskriminimit nuk mund ta ndryshojë vendimin e zyrtarit tjetër atëherë ju, mund të përdorni rrugët e ankimit dhe apelit nëse dëshironi ndryshimin e vendimit.

Ndihma ligjore kryesore që ofron avokati i popullit kundër diskriminimit është kryesisht në formën e këshillave. Në raste të jashtëzakonshme, avokati i popullit mund të ndihmojë ose të urdhërojë punonjësin e zyrës së vet për të ndihmuar në gjyq një klient që është objekt i diskriminimit. Parakusht është që lënda duhet të ketë rëndësi të madhe shoqërore në aspektin e parandalimit të diskriminimit.

 

Hartimi i ankesës

A jeni diskriminuar? Kontaktoni avokatin e popullit kundër diskriminimit nëpërmjet postës elektronike, duke telefonuar në zyrën e informacionit të avokatit të popullit ose nëpërmjet letrës. Takimet personale duhet të caktohen paraprakisht. Shërbimet e zyrës janë falas.

Zakonisht ne nuk e shqyrtojmë ankesën tuaj njëkohësisht me zyrtarët e tjerë, prandaj na informoni nëse lënda juaj është marrë diku në shqyrtim.

Plotësoni formularin e ankesës

Ankesë me shkrim e formës së lirë (postë elektronike, letër)

Mund të na dërgoni një ankesë të formës së lirë përmes postës elektronike ose në letër. Gjuhët e punës në zyrë janë finlandishtja, suedishtja dhe anglishtja. Gjithashtu, mund ta bëni ankesën me shkrim në gjuhën tuaj amtare. Shpresojmë që ankesa të jetë jo më shumë se dy faqe.

 

Përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme kur të shkruani ankesën:

Pse dyshoni që ju kanë trajtuar kështu, pikërisht për shkak të cilësive tuaja personale?
Çfarë ka ndodhur dhe kush ju ka keqtrajtuar sipas mendimit tuaj?
Kur dhe ku ka ndodhur?
A ka informacione shtesë me shkrim lidhur me rastin? A ka pasur dëshmitarë?
A është lënda diku tjetër për shqyrtim?

Cila shkallë zyrtare po e shqyrton / e ka shqyrtuar lëndën? (p.sh: avokati i popullit në parlament, policia, gjykata administrative)

Ankesës mund t’i bashkangjitni kopjet e dokumenteve më të rëndësishme.

Dërgojeni ankesën me postë elektronike në adresën: yvv(at)oikeus.fi

 

Ose me postë në adresën:

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
PL 24
00023 VALTIONEUVOSTO

 

Telefoni i zyrës së informacionit për klientë

Telefoni i zyrës së informacionit të avokatit të popullit kundër diskriminimit, është i hapur gjatë ditëve të punës nga ora 10 - 12. Gjatë kësaj kohe mund të merrni informacione të shpejta për lëndën tuaj.

Shërbimi telefonik ofron shërbim në finlandisht, suedisht ose anglisht. Telefonatat kushtojnë sipas çmimeve të zakonshme të operatorëve telefonikë dhe nuk ka shpenzime të tjera shtesë për shërbimin. Në bazë të kërkesës tuaj ne mund t’ju telefonojmë juve.