Do you need help?

Contact the customer service

Pełnomocnik ds. przeciwdziałania dyskryminacji

Zadaniem pełnomocnika ds. przeciwdziałania dyskryminacji jest upowszechnianie równego traktowania i przeciwdziałanie dyskryminacji. Pełnomocnik ds. przeciwdziałania dyskryminacji jest odrębnym i niezależnym organem władzy.

Do pełnomocnika ds. przeciwdziałania dyskryminacji może zwrócić się osoba, która doznała dyskryminacji lub była świadkiem dyskryminacji z powodu pochodzenia, języka, narodowości, religii, światopoglądu, opinii, działalności politycznej, działalności związkowej, stosunków rodzinnych, wieku, orientacji seksualnej, stanu zdrowia, upośledzenia lub na tle innej przyczyny związanej z daną osobą.

Do zadań pełnomocnika ds. przeciwdziałania dyskryminacji należy również działanie na rzecz poprawy warunków życia, sytuacji prawnej i położenia grup zagrożonych dyskryminacją, na przykład obcokrajowców. Oprócz tego, pełnomocnik ds. przeciwdziałania dyskryminacji sprawuje szczególny nadzór nad wydalaniem obcokrajowców z kraju oraz pełni funkcję krajowego sprawozdawcy ds. handlu ludźmi.

Sprawy związane z dyskryminacją na tle płci lub tożsamości płciowej rozpatruje pełnomocnik ds. równouprawnienia .

Jak uzyskać pomoc od pełnomocnika ds. przeciwdziałania dyskryminacji?

Jeżeli doznałaś lub doznałeś dyskryminacji, czy też byłaś lub byłeś świadkiem dyskryminacji, skontaktuj się z obsługą klienta biura pełnomocnika ds. przeciwdziałania dyskryminacji. Możesz skontaktować się również w imieniu osoby, która doznała dyskryminacji.

Pełnomocnik ds. przeciwdziałania dyskryminacji udziela porad i wskazówek, pomaga w wyjaśnianiu podejrzeń dotyczących dyskryminacji i podejmuje w razie potrzeby działania mające na celu zagwarantowanie ochrony prawnej ofiary dyskryminacji. Dla wyjaśnienia podejrzenia dotyczącego dyskryminacji pełnomocnik może poprosić stronę przeciwną o złożenie wyjaśnień, a także może zwrócić się do różnych podmiotów o dodatkowe informacje odnośnie danej sprawy. Personel biura pełnomocnika ds. przeciwdziałania dyskryminacji jest zobowiązany do zachowania tajemnicy, na przykład w zakresie delikatnych kwestii związanych z życiem prywatnym.

Pełnomocnik ds. przeciwdziałania dyskryminacji nie może nakazać innemu organowi władzy określonego działania ani podjęcia określonej decyzji. Pełnomocnik ds. przeciwdziałania dyskryminacji nie może również zmienić decyzji wydanej przez inny organ władzy, dlatego powinnaś lub powinieneś w pierwszym rzędzie ubiegać się o sprostowanie lub zmianę otrzymanej decyzji w drodze zasadniczej procedury odwoławczej, która jest przewidziana dla danej sprawy.

Pomoc prawna oferowana przez pełnomocnika ds. przeciwdziałania dyskryminacji to głównie poradnictwo. W wyjątkowych przypadkach pełnomocnik ds. przeciwdziałania dyskryminacji może asystować lub wyznaczyć pracownika swego biura, aby asystował w sądzie klientowi, będącemu ofiarą dyskryminacji. Może to mieć miejsce wówczas, gdy dana sprawa ma szerokie znaczenie społeczne z punktu widzenia przeciwdziałania dyskryminacji.

Jak wnieść skargę?

Czy doznałaś lub doznałeś dyskryminacji? Skontaktuj się z pełnomocnikiem ds. przeciwdziałania dyskryminacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, przez telefon z numerem dyżurnym lub listownie drogą pocztową. Wizytę indywidualną należy zawsze uzgodnić z wyprzedzeniem. Usługi biura pełnomocnika ds. przeciwdziałania dyskryminacji są bezpłatne.

Zasadniczo nie rozpatrujemy skarg równocześnie z innymi organami władzy, zatem prosimy o poinformowanie nas, jeśli Twoja sprawa została już wniesiona do rozpatrzenia gdzie indziej.

Wypełnij formularz skargi tutaj

Skarga pisemna w formie dowolnej (poczta elektroniczna, list)

Możesz przysłać nam skargę w formie dowolnej pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Biuro pełnomocnika obsługuje klientów w językach fińskim, szwedzkim i angielskim, jednakże możesz napisać skargę również w swoim języku ojczystym. Prosimy, aby długość skargi nie przekraczała dwóch stron.

Pisząc skargę, odpowiedz na następujące pytania: 

1.   Dlaczego podejrzewasz, że potraktowano Cię w dany sposób właśnie z powodu Twojej osobistej cechy?

2.   Co się wydarzyło i kto, Twoim zdaniem, potraktował Cię źle?

3.   Gdzie i kiedy to się wydarzyło?

4.   Czy istnieje dodatkowa pisemna informacja na temat zdarzenia? Czy oprócz Ciebie jeszcze ktoś inny był świadkiem zdarzenia?

5.   Czy skierowałaś lub skierowałeś sprawę do rozpatrzenia gdzie indziej?

a.   Jaki organ władzy rozpatruje Twoją sprawę? (np. rzecznik praw obywatelskich przy Eduskuncie, policja, sąd administracyjny)

Do skargi możesz dołączyć kopie najważniejszych dokumentów.
Wyślij skargę pocztą elektroniczną na adres: yvv(at)oikeus.fi

Skargę możesz złożyć również listownie na adres pocztowy biura pełnomocnika ds. przeciwdziałania dyskryminacji:

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
PL 24
00023 VALTIONEUVOSTO

Dyżur telefoniczny

Dyżur telefoniczny pełnomocnika ds. przeciwdziałania dyskryminacji jest czynny w dni powszednie w godzinach 10–12. W czasie dyżuru możesz szybko uzyskać poradę w Twojej sprawie.

Dyżur telefoniczny obsługuje klientów w językach fińskim, szwedzkim i angielskim. Za połączenie telefoniczne z numerem dyżurnym pobierana jest normalna abonencka opłata telefoniczna, inaczej mówiąc, za rozmowę z numerem dyżurnym nie ma osobnej opłaty usługowej. Na życzenie możemy do Ciebie oddzwonić.