Do you need help?

Contact the customer service

Võrdõigusvolinik

Võrdõigusvoliniku ülesanne on edendada võrdõiguslikkust ja sekkuda diskrimineerimisse. Võrdõigusvolinik on iseseisev ja sõltumatu ametiisik.

Võrdõigusvoliniku poole võib pöörduda igaüks, kes on kogenud või täheldanud diskrimineerimist päritolu, keele, rahvuse, usundi, veendumuste, arvamuste, poliitilise tegevuse, ametiühingutegevuse, perekondlike suhete, vanuse, seksuaalse sättumuse, tervisliku seisundi, puude või muu isikuga seotud põhjuse tõttu.

Võrdõigusvoliniku ülesanne on ka diskrimineerimisohus olevate elanikerühmade (nt välismaalaste) olude, õiguste ja positsiooni edendamine. Peale selle kuulub voliniku eriülesannete hulka kontroll välismaalaste riigist väljasaatmiste üle ning tegutsemine rahvusvahelise inimkaubanduse raportöörina.

Võrdõigusvolinik tegeleb sooliste või seksuaalse identiteediga seotud diskrimineerimisjuhtudega.

Võrdõigusvolinikult saadav abi

Kui olete kogenud või täheldanud diskrimineerimist, võite võtta ühendust võrdõigusvoliniku klienditeenindusega.Ühendust võite võtta ka diskrimineeritud isiku eest.

Võrdõigusvolinik nõustab ja juhendab, aitab diskrimineerimiskahtlustuse lahendamisel ja võtab vajaduse korral meetmeid diskrimineerimise ohvri õiguskaitse tagamiseks.Diskrimineerimiskahtlustuse lahendamisel võib volinik paluda selgitusi vastaspoolelt ning lisateavet eri instantsidelt. Võrdõigusvoliniku töötajaid seob kohustus vaikida kliendi isikliku elu delikaatsetest seikadest.

Võrdõigusvolinik ei saa kohustada teist ametiisikut teatud viisil toimima või teatud otsust tegema.Samuti ei saa võrdõigusvolinik muuta teise ametiisiku tehtud otsust, mistõttu esmajärjekorras tuleb Teil kasutada muid vaidlustamis- ja edasikaebevahendeid.

Võrdõigusvoliniku pakutav juriidiline abi seisneb peamiselt nõustamises.Erandjuhtudel võib volinik esindada või teha oma büroo töötajale korralduse esindada diskrimineerimise ohvriks langenud klienti kohtumenetluses.See eeldab, et asjal olekssuur ühiskondlik tähendus diskrimineerimise tõkestamisel.

Kaebuse koostamine

Kui Teid on diskrimineeritud, võtke ühendust kirjalikult e-posti või kirja teel. Samuti võite helistada meie nõuandenumbril. Isikliku kohtumise suhtes tuleb alati eelnevalt kokku leppida.Büroo teenused on tasuta.

Üldreegli kohaselt ei vaata me kaebusi läbi üheaegselt mõne teise ametiasutusega. Seepärast palume alati mainida, kui Teie asi on juba mõnes teises ametiasutuses läbivaatamisel.

Täitke ära kaebuseankeet

Vabas vormis kirjalik kaebus (e-post, kiri)

Vabas vormis kaebuse võite saata meile kas e-posti või kirja teel.Büroo töökeeled on soome, rootsi ja inglise keel.Kirjaliku kaebuse võite koostada ka oma emakeeles.Meie palve on, et kaebus ei oleks üle kahe lehekülje pikk.

Kaebuse kirjutamisel vastake palun järgmistele küsimustele:Valige 0–7 varianti

  1. Miks Te kahtlustate, et Teid on koheldud vastaval viisil just Teie isiklike omaduste tõttu?
  2. Mis on juhtunud ja kes on Teid Teie arvates valesti kohelnud?
  3. Kus ja millal see juhtus?
  4. Kas juhtunu kohta on olemas kirjalikku lisateavet?Kas keegi teine nägi koos Teiega juhtunut pealt?
  5. Kas Te olete esitanud asja lahendamiseks mõnelemuule asutusele?
    1. Missugune instants Teie asjaga tegeleb / on tegelnud(nt parlamendi ombudsman, politsei, halduskohus)?

Kaebusele võib lisada tähtsaimate asjaga seotud dokumentide koopiad.

Saatke kaebus e-postiaadressil:yvv(at)oikeus.fi

või posti teel sideaadressil:

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
PL 24
00023 VALTIONEUVOSTO

Klienditeeninduse nõuandetelefon

Võrdõigusvoliniku nõuandetelefon vastab argipäeviti kl 10–12.Sel ajavahemikul võite saada oma asjas kiirnõu.

Nõuandetelefonil teenindatakse Teid soome, rootsi või inglise keeles.Kõnehind vastab helistaja kõnepaketi lepingulisele hinnale. Muid teenustasusid pole vajakõne eest maksta.Soovi korral võime Teile ka tagasi helistada.