Apua yhdenvertaisuusvaltuutetulta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu antaa neuvoja ja ohjeita sekä auttaa syrjintäepäilyn selvittämisessä. Tarvittaessa valtuutettu ryhtyy toimenpiteisiin syrjinnän uhrin oikeusturvan takaamiseksi. Syrjintäepäilyn selvittämiseksi valtuutettu voi pyytää vastapuolelta selvityksiä sekä asiaan liittyviä lisätietoja eri toimijoilta. Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on laaja yleinen tiedonsaantioikeus ja oikeus saada myös salassa pidettäviä tietoja.

Pääasiallisesti yhdenvertaisuusvaltuutetun tarjoama oikeudellinen apu on neuvontaa. Yhdenvertaisuusvaltuutetulla ei ole toimivaltaa määrätä toista viranomaista toimimaan tietyllä tavalla tai tekemään tietynsisältöistä päätöstä. Valtuutettu ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemää päätöstä. Yhteydenotto valtuutettuun ei korvaa muita asiassa mahdollisesti käytettävissä olevia oikaisu- ja muutoksenhakumenettelyitä, joten jos esimerkiksi kielteiseen päätöksen voi hakea muutosta, tämä tulisi tehdä ennen yhteyden ottamista valtuutettuun.

Katsoessaan sen tarpeelliseksi valtuutettu ohjaa asiakkaan ottamaan yhteyttä yleiseen oikeusaputoimistoon tai asianajajaan. Valtuutettu voi ryhtyä toimenpiteisiin sovinnon aikaansaamiseksi ja  periaatteellisesti merkittävissä ja syrjinnän ehkäisemisen kannalta ennakkotapausarvoa omaavissa tapauksissa hän voi poikkeuksellisesti avustaa tai määrätä toimistonsa työntekijän avustamaan syrjinnän kohteeksi joutunutta.

Halutessasi voit myös viedä syrjintäasiasi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan. Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi harkintansa perusteella avustaa sinua hakemuksen tekemisessä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu seuraa ulkomaalaisten ja etnisten vähemmistöjen asemaa ja heidän oikeuksien toteutumista sekä edistää näiden ryhmien yhdenvertaisuuden toteutumista. Valtuutettu ei käsittele yksittäisiä turvapaikka- ja oleskelulupahakemuksia, eikä valtuutetulla ole toimivaltaa muuttaa muiden viranomaisten, kuten poliisin tai maahanmuuttoviraston, tekemiä päätöksiä. Poikkeuksellisesti, jos asialla esimerkiksi on suuri periaatteellinen merkitys, valtuutettu voi käyttää ulkomaalaislaissa (209§) mainittua oikeuttaan tulla kuulluksi yksittäisessä asiassa joka koskee turvapaikanhakijaa tai ulkomaalaisen maasta karkottamista.

Onko kokemukseni syrjintää?

Näin kantelet yhdenvertaisuusvaltuutetulle.