Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Ombudsmannens övervakningsuppgift

Diskrimineringsombudsmannen (tidigare Minoritetsombudsmannen ) fick, via en ändring av utlänningslagen och lagen gällande minoritetsombudsmannen, den 1 januari 2014 i uppgift att övervaka verkställigheten av avlägsnandet av utlänningar som utvisas eller avvisas ur landet.

Diskrimineringsombudsmannens uppgift att övervaka avlägsnanden ur landet

Diskrimineringsombudsmannen har enligt utlänningslagen som uppgift att övervaka avlägsnanden ur landet. Målet med övervakningen av avlägsnande ur landet är att utveckla avlägsningsprocessen mot en human verksamhet där de mänskliga rättigheterna respekteras. Med övervakningen vill man också öka systemets transparens, stärka rättsskyddet för personer som sänds tillbaka och riva ner fördomar som gäller myndighetsverksamheten.

På övervakningsresor kan övervakaren ställa frågor till chefen för ledsagningspatrullen och redogöra för sina observationer, men övervakaren har inte behörighet att ingripa i genomförandet av operationen. På basis av de erfarenheter som sammanställts utifrån enskilda övervakningsresor kan diskrimineringsombudsmannen ge myndigheterna förslag, rekommendationer, yttranden och råd vad gäller verkställandet av avlägsnande ur landet.

Omfattningen på övervakningen kan variera från att täcka alla faser av returneringen till att gälla en viss fas, såsom hämtning av en person som ska avlägsnas ur landet från en förvarsenhet. På grund av antalet avlägsnanden ur landet har ombudsmannen tillsvidare utifrån ändamålsenlighets- och riskbedömningen följt i synnerhet avlägsnanden där den som avlägsnas ur landet ledsagas ända till destinationen. Tyngdpunkten i övervakningen ligger på personer i sårbar ställning och så kallade riskfyllda tillbakasändningar, då det till exempel kan förväntas att den person som sänds tillbaka gör motstånd eller att polisen använder maktmedel. Vid bedömningen av sårbarhet riktas uppmärksamhet mot barnfamiljer, ensamstående kvinnor, det fysiska och psykiska hälsotillståndet för den som sänds tillbaka samt tillbakasändningar till utmanande destinationsländer som till exempel Irak och Afghanistan.

Vid den konkreta övervakningen riktas uppmärksamhet bland annat mot hur den polis som leder ledsagningspatrullen genomför operationshelheten och hur de poliser som fungerar som ledsagare bemöter personer som ska avlägsnas ur landet. De omständigheter som övervakarna riktar uppmärksamhet mot är till exempel kommunikationen med den som avlägsnas ur landet, informationen om resan, beaktandet av hälsotillståndet, beaktandet av tolkningsbehovet, serveringen av mat och dryck, anordnande av toalettbesök, medtagande av bagage, förhållandet mellan maktmedel och personens motstånd och hanteringen av maktmedelsutrustning.

Vad gäller enskilda personer som ska sändas tillbaka ska diskrimineringsombudsmannen beakta integritetsskyddet och sekretessplikterna. Också ur polisverksamhetens synvinkel finns det ett stort antal omständigheter som ska hemlighållas i fråga om returnering. Därför fokuserar övervakningsarbetet inte på offentlighet och omfattande utbredning av information. Diskrimineringsombudsmannen och övervakarna ger inte information om planerade returneringar och inte heller information om genomförande av enskilda operationer i efterskott.

Kontaktuppgifter:

Päivi Keskitalo, tfn: 0295 666 801

E-post yvv(at)oikeus.fi

Lagstiftning

Utlänningslagen

Lagen om diskrimineringsombudsmannen

Finansiering av övervakande av avlägsnande ur landet

Övervakningen av verkställandet av avlägsnande ur landet hör sedan 2014 till diskrimineringsombudsmannens uppgifter.  Under femårsperioden har tillbakasändningar övervakats 155 gånger. Med AMIF-projektet gör diskrimineringsombudsmannen en bedömning av de enskilda övervakningarna som gjorts under åren 2014–2018 och ger rekommendationer för att verkställandet av avlägsnande ur landet ska bli allt mer genomskinligt och i allt högre grad respektera de grundläggande och mänskliga rättigheterna för personerna som ska tillbakasändas. Projektet resulterar i förslag och åtgärder även för att utveckla övervakningen och särskilt för att stärka dess effektivitet. Effektiviteten förbättras också genom att förbättra den interna och den externa kommunikationen. Europeiska unionen har som mål att öka antalet tillbakasändningar, vilket innebär att övervakningens betydelse och behovet av samarbete medlemsstaterna emellan ökar. I diskrimineringsombudsmannens utvecklingsprojekt intensifieras dessutom samarbetet med Frontex och medlemsstaternas övervakningsorganisationer för att den nationella övervakningen och dess effektivitet ska stärkas i enlighet med EU:s mål.

Projektet pågår mellan den 1 februari 2019 och den 31 juli 2020 och EU-finansieringsandelen som beviljats diskrimineringsombudsmannen är 233 000 euro.