Valtuutetun valvontatehtävä

Ulkomaalaislakiin ja vähemmistövaltuutettua (nykyään yhdenvertaisuusvaltuutettu) koskevaan lakiin lisättiin 1.1.2014 velvoite valvoa karkotettavien ja käännytettävien ulkomaalaisten maasta poistamisten täytäntöönpanoa sen kaikissa vaiheissa.

Maastapoistamisen valvonnan tavoitteena on palautusprosessin kehittäminen kohti inhimillistä ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa toimintaa. Valvonnalla halutaan myös lisätä järjestelmän läpinäkyvyyttä, vahvistaa palautettavien oikeusturvaa ja hälventää viranomaisten toimintaan liittyviä ennakkoluuloja.

Valvontamatkalla ollessaan valvoja voi esittää saattopartion johtajalle kysymyksiä ja tuoda esille havaintojaan, mutta hänellä ei ole toimivaltaa puuttua operaation toteuttamiseen.  Yksittäisistä valvontamatkoista koottujen kokemusten perusteella yhdenvertaisuusvaltuutettu voi antaa viranomaisille maasta poistamisen täytäntöönpanoon liittyviä ehdotuksia, suosituksia, lausuntoja ja neuvoja.

Valvonta voi vaihdella laajuudeltaan kattaen kaikki palauttamisen vaiheet tai kohdistuen vain tiettyyn vaiheeseen kuten esimerkiksi maastapoistettavan henkilön noutoon säilöönottokeskuksesta. Maastapoistojen määristä johtuen toistaiseksi valtuutettu on tarkoituksenmukaisuus- ja riskiarvioinnin perusteella seurannut erityisesti palautuksia joissa poliisit saattavat maastapoistettavan. Valvonta painottuu haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin, palautuksiin, jotka kohdistuvat kriisimaihin, kuten Irak ja Afganistan, sekä niin sanottuihin riskipalautuksiin, jolloin odotettavissa on esimerkiksi palautuksen vastustamista ja poliisin voimankäyttöä.

Konkreettisessa valvonnassa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, miten saattopartion johtajana toimiva poliisi toteuttaa operaatiokokonaisuutta ja miten saattajina toimivat poliisit kohtelevat maastapoistettavia henkilöitä. Seikkoja, joihin valvojat kiinnittävät huomiota, ovat esimerkiksi kommunikointi maastapoistettavan kanssa, matkasta tiedottaminen, terveydentilan huomioon ottaminen, tulkkauksen tarpeen huomioiminen, ruoan ja juoman tarjoaminen, wc-käyntien järjestäminen, matkatavaroiden mukaan ottaminen, voimankäytön suhde vastustamiseen ja voimankäyttövälineiden hallinta.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun on yksittäisten palautettavien henkilöiden osalta otettava huomioon yksityisyyden suoja ja salassapitovelvoitteet. Myös poliisitoiminnan näkökulmasta palautuksiin liittyy paljon salassa pidettäviä seikkoja. Tämän vuoksi valvontatyön painopiste ei ole julkisuudessa eikä tiedon laajassa levittämisessä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja valvojat eivät anna tietoja suunnitteilla olevista palautuksista eivätkä lähtökohtaisesti tiedota yksittäisten operaatioiden toteutumisesta myöskään jälkikäteen.

Yhteystiedot:

• Päivi Keskitalo, puh: 0295 666 801
• Pirjo Kruskopf, puh: 0295 666 802

Sähköposti yvv(at)oikeus.fi

Lainsäädäntö

• ulkomaalaislaki
• laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta 
• EU-paluudirektiivi

Maastapoistamisen valvonnan rahoitus

Yhdenvertaisuusvaltuutettu sai rahoituksen maasta poistamisen valvonnan kehittämiselle Euroopan unionin sisäasioiden rahastojen Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta. Hanke jatkuu 30.6.2018 saakka, ja sen tarkoituksena on kehittää ja vakiinnuttaa Suomeen EU-direktiivin ja kansallisen lainsäädännön velvoittama maasta poistamisen ulkopuolinen ja riippumaton tehokas valvonta. Tavoitteena on lisätä maasta poistamisen läpinäkyvyyttä, vahvistaa palautettavien henkilöiden oikeusturvaa ja edistää maasta poistamisen kehittämistä perusoikeuksien ja ihmisoikeussopimusten mukaisesti.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto

 

 

 

 

 

 

Maastapoistamisen valvontaa toteutettiin 1.3.2014 - 30.5.2015 Euroopan Unionin SOLID-paluurahaston tuella.

Paluurahasto - toimiva ja turvallinen paluu