Valtuutetun valvontatehtävä

Ulkomaalaislakiin ja vähemmistövaltuutettua (nykyään yhdenvertaisuusvaltuutettu) koskevaan lakiin lisättiin 1.1.2014 velvoite valvoa karkotettavien ja käännytettävien ulkomaalaisten maasta poistamisten täytäntöönpanoa sen kaikissa vaiheissa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kerää ja analysoi tietoa maastapoistamisista ja niihin liittyvistä haasteista. Tietoja saadaan valvontamatkojen lisäksi muilta viranomaisilta, kolmannen sektorin toimijoilta sekä palautettavilta ja heidän lähipiiriltään.

Valvoja pyrkii saamiensa tietojen perusteella arvioimaan palautuksia ja niiden toimeenpanoa sekä palautettavien oikeuksien toteutumista Suomessa. Kerätyn tiedon perusteella voidaan tunnistaa keskeisiä maasta poistamisen osa-alueita, joiden toimivuuteen ja kehittämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Valvoja seuraa myös palautuksia koskevien kansainvälisten suositusten toteutumista ja kansallisen lainsäädännön toimivuutta sekä pitää yhteyttä yhteistyötahoihin.

Tehtävä on luonteeltaan valvova. Yhdenvertaisuusvaltuutettu ei voi pysäyttää käännytyksiä tai karkotuksia eikä puuttua tapahtumiin matkojen aikana. Valtuutettu ei voi myöskään muuttaa viranomaisen maastapoistamispäätöstä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu valvontatehtävässään muun muassa

• analysoi ja arvioi lainsäädännön ja ohjeistusten sekä toiminnan soveltamista
• vierailee säännöllisesti säilöönottoyksiköissä ja poliisivankiloissa, joissa käännytettäviä pidetään
• osallistuu poliisin täytäntöönpanemille käännytys- ja karkotusmatkoille

Yhdenvertaisuusvaltuutetun työtä tukee maasta poistamisen valvonnan seurantatyöryhmä.

Yhteystiedot:
• Päivi Keskitalo, puh: 0295 666 801
• Pirjo Kruskopf, puh: 0295 666 802

Sähköposti yvv(at)oikeus.fi

Lainsäädäntö
• ulkomaalaislaki
• laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta 
• EU-paluudirektiivi

Maastapoistamisen valvonnan rahoitus

Yhdenvertaisuusvaltuutettu sai rahoituksen maasta poistamisen valvonnan kehittämiselle Euroopan unionin sisäasioiden rahastojen Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta. Hanke jatkuu 30.6.2018 saakka, ja sen tarkoituksena on kehittää ja vakiinnuttaa Suomeen EU-direktiivin ja kansallisen lainsäädännön velvoittama maasta poistamisen ulkopuolinen ja riippumaton tehokas valvonta. Tavoitteena on lisätä maasta poistamisen läpinäkyvyyttä, vahvistaa palautettavien henkilöiden oikeusturvaa ja edistää maasta poistamisen kehittämistä perusoikeuksien ja ihmisoikeussopimusten mukaisesti.

 

 

 

 

 

 

Maastapoistamisen valvontaa toteutettiin 1.3.2014 - 30.5.2015 Euroopan Unionin SOLID-paluurahaston tuella.