Blogg

Tillbaka

Övervakning tryggar rättigheterna hos dem som skall avlägsnas ur landet

Övervakning tryggar rättigheterna hos dem som skall avlägsnas ur landet

Övervakningen av avlägsnanden ur landet byggdes från början upp i den europeiska referensramen för att förebygga de i det praktiska arbetet uppdagade inskränkningarna på de grundläggande och mänskliga rättigheterna. År 2014 infördes övervakningsuppgiften i utlänningslagen och uppgiften blev först en del av minoritetsombudsmannens verksamhet, därefter har diskrimineringsombudsmannen fortsatt övervakningen. Uppgiften sköts med projektfinansiering.

Under resans gång har det gjorts flera oroliga bedömningar om rättsstatens situation i Finland. Asylprocessen har med god grund ifrågasatts. I övervakningen av avlägsnanden ur landet har detta blivit synligt genom till exempel det ökade antalet oroliga aktiva medborgare som kontaktat diskrimineringsombudsmannen. Kärnan i ombudsmannens övervakningsuppgift att utvärdera verkställigheten av avlägsnanden ur landet med de grundläggande och mänskliga rättigheterna i åtanke. Detta på grund av den verkliga risken för rättskränkningar. Speciellt polisens bruk av maktmedel och tagandet av personer som ska avlägsnas i förvar ingriper starkt i individens skydd för de grundläggande och mänskliga rättigheterna bland annat rätten till personlig integritet och frihet.

Övervakaren är en från de verkställande myndigheterna oberoende tjänsteman som gör observationer under avlägsnandet, skriver noggrant ner sina observationer och som inte ingriper i själva verkställandet. Efter övervakningsuppgiften ger övervakaren feedback till polisstyrelsen och polisen på basis av sina observationer. Sameuropeiska eller nationella uppdrag som finansierats av Frontex rapporteras också till Frontex. Med hjälp av feedbacken utvecklas avlägsnanden ur landet med en praxis som är så mänsklig som möjligt och som tar i beaktande de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Från en rättskyddssynvinkel erbjuds skyddet därmed i efterhand.

Rekommendationer om verkställigheten av avlägsnanden ur landet har getts av till exempel kommittén mot tortyr och Europarådet. Dessutom innehåller Europas människorättskonvention, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och FN:s flyktingkonvention från 1951 författningar om verksamheten kring avlägsnanden. I tillägg till detta har Europas gränsbevakningsmyndighet Frontex gjort upp bestämmelser och anvisningar när det kommer till avlägsnanden. För polisens bruk av maktmedel gäller både polislagen och bestämmelsen som polisstyrelsen gett i saken, diskrimineringsombudsmannen har förutsatt att bestämmelsen ska uppdateras.

Övervakningen av avlägsnanden ur landet är ett krävande teamarbete. Lägesbilden måste vara klar så att teamet kan övervaka så många avlägsnanden som möjligt av till exempel särskilt sårbara personer eller av personer som varit föremål för bruk av maktmedel under ett tidigare avlägsnande som avbrutits. Tidvis är arbetstempot också mycket högt och oförutsägbart eftersom verksamheten kring avlägsnanden av sin karaktär är sådan att situationerna hela tiden förändras. Förvaltningsdomstolarna ger beslut om verkställighetsförbud, personer som ska avlägsnas försvinner eller avlägsnandet ur landet avbryts först i planet på grund av hårt motstånd.  Inte på långa vägar alla avlägsnanden som uppskattas vara utmanande kan på grund av resursbrist övervakas.

Allt som allt är övervakarna med det här årets anslag fem stycken för att svara på polisens ökade antal av avlägsnanden ur landet.

Läs mer om övervakningen av avlägsnanden ur landet i vår riksdagsberättelse på sidorna 67-74


Blogg

 

Detta är diskrimineringsombudsmannens blogg. I inläggen skriver diskrimineringsombudsmannen och byråns personal samt utomstående skribenter om teman med anknytning till ingripande i diskriminering och främjande av likabehandling.

Man kan kommentera inläggen, men alla kommentarer modereras innan de publiceras. Vi accepterar endast sakliga kommentarer som respekterar var och ens människovärde.