Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Verksamhet

Tillbaka

Utredning om diskriminering i vardagen hos personer med funktionsnedsättning

Utredning om diskriminering i vardagen hos personer med funktionsnedsättning

Diskrimineringsombudsmannen kommer, under år 2016 att göra en utredning om hurudan diskriminering personer med funktionsnedsättning upplever i vardagen. Utredningen görs på uppdrag av justitieministeriet och uppföljningsgruppen för diskriminering. Utredningen består av två olika delar som kompletterar varandra.

Allmän del

I den allmänna delen av utredningen undersöker diskrimineringsombudsmannen med hjälp av rättsfall och anmälningar till olika myndigheter hur rättskyddet har förverkligats för olika diskrimineringsgrunder i och med den nya diskrimineringslagen. I den allmänna delen bedöms också hur den nya lagen svarar på behovet av rättskydd hos diskrimineringsoffer och vilka utmaningarna är med den nya lagen.

Forskningsfrågorna för den allmänna delen är:

  • Hur har rättskyddet förverkligats under den nya diskrimineringslagen?
  • Hur väl svarar den nya diskrimineringslagen på diskrimineringsoffers behov av rättsskydd?
  • Vilka är utmaningarna med den nya diskrimineringslagen när det gäller hur tillgängligt rättsskyddet är?

Tematisk del

I den tematiska delen utreds hurudana diskrimineringsupplevelser personer med funktionsnedsättning har ur följande utgångspunkter:

  • I vilka situationer upplever personer med funktionsnedsättning diskriminering i vardagen?
  • Vilka särskilda problemsituationer uppstår?

Information om diskrimineringsupplevelserna samlas in genom ett frågeformulär på webben samt enskilda intervjuer. Enkätens ämnesområden är:

  • Medvetenhet om de egna rättigheterna
  • Synpunkter och upplevelser om diskriminering
  • Upplevelser av diskriminering inom privata servicetjänster (t.ex. matbutiken, banken, apoteket, kollektivtrafiken)
  • Upplevelser av diskriminering i arbetslivet
  • Digitala tjänsters tillgänglighet

De problemställningar som kommer fram i utredningen gås också igenom med syftet att göra diskrimineringsombudsmannens arbete att ingripa i diskriminering samt främja likabehandling hos personer med funktionsnedsättning så effektivt som möjligt. Det här betyder att resultatet också analyseras med målet att får konkreta åtgärdsförslag som kan förebygga diskriminering av personer med funktionsnedsättning.  På det sättet blir arbetet med att främja likabehandling mer effektivt.

Tidtabell

Det elektroniska frågeformuläret Har nu stängts. Närmare 500 personer deltog i undersökningen. Tack!  Utredningen planeras bli klar i november år 2016.

Om du har frågor kring utredningen får du gärna ta kontakt med forskningsassistent Hanna Kähkönen: hanna.kahkonen(at)oikeus.fi / 0295 666 814 eller Mikko Joronen: mikko.joronen(at)oikeus.fi / 0295 666 812

18.08.2016