Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Verksamhet

Tillbaka

Tjänsten som diskrimineringsombudsman lediganslagen

Tjänsten som diskrimineringsombudsman lediganslagen

Vid diskrimineringsombudsmannens byrå som finns i anslutning till justitieministeriet ledigförklaras en tjänst som Diskrimineringsombudsman från och med den 1 april 2020.

Diskrimineringsombudsmannen ska övervaka efterlevnaden av diskrimineringslagen (1325/2014) enligt vad som föreskrivs i den lagen samt allmänt främja likabehandling och förebygga diskriminering. Dessutom ska ombudsmannen vara nationell rapportör om människohandel. Diskrimineringsombudsmannen har en byrå med föredragande, som ska vara förtrogna med ombudsmannens uppgiftsområde, och annan personal.

Behörighetsvillkor för diskrimineringsombudsmannen är högre högskoleexamen, god förtrogenhet med de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna och tjänstens uppgiftsområde samt i praktiken visad ledarförmåga.

Diskrimineringsombudsmannen utnämns av statsrådet för högst fem år i sänder. Den som utnämns är fri från skötseln av en annan tjänst under sin tid som ombudsman.

Justitieministeriet ansvarar för utnämningsprocessen av ombudsmannen och ger mer information om förfarandet.

Tjänsten kan sökas via Valtiolle.fi. 

03.02.2020