Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Minoritetsombudsmannen påskyndar ratificering av urfolkskonventionen ILO-169

Minoritetsombudsmannen påskyndar ratificering av urfolkskonventionen ILO-169

Finland behöver en faktabaserad diskussion om ILO konvention 169 för att komma vidare i ratificerings-processen. Det anser minoritetsombudsman Eva Biaudet som idag publicerar 99 frågor och svar om ILO konvention 169. En ratificering av den internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om urfolk och stamfolk har diskuterats i över 25 år i Finland. Genom sin publikation vill minoritetsombudsmannen bidra till att ge information om vad en ratificering av konventionen skulle innebära för Finland och stöda ratificeringsprocessen. 

Minoritetsombudsmannens publikation med frågor och svar om den internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om urfolk och stamfolk i självständiga länder, känd som konvention 169, är en sammanställning av fakta om vad en ratificering av konventionen kan betyda för Finland, och om hur konventionen har tolkats i länder där den ratificerats. Svaren bygger till stor del på kommentarer som ILOs expertkommitté har gett och på ILOs egna publikationer om ILO 169. Dessutom har man studerat svenska och norska utredningar kring konvention 169, och fått kommentarer av bland annat sametinget, justitieministeriet och ILO.

- Det är önskvärt att Finland godkänner en konvention som vi själva har varit med om att utarbeta och som är viktig för samerna. Vi spelar ett oärligt spel om vi i internationella fora gång på gång antyder att vi gör vad vi kan för att trygga samernas rättigheter i Finland, samtidigt som vi inte förmått ratificera det enda juridiskt bindande avtalet som rör urfolks rättigheter, säger minoritetsombudsman Eva Biaudet. 

- Finland har anslutit sig till många centrala konventioner som strävar efter att skydda minoriteter. Vår nuvarande lagstiftning innehåller viktiga bestämmelser som skall trygga samernas rättigheter, men ett övergripande skydd av samerna som urfolk har inte helt och hållet förverkligats i Finland. En ratificering av konvention 169 kunde bidra till ett mer heltäckande skydd, och trygga samernas fortsatta existens som ett folk, säger Biaudet

Statsminister Jyrki Katainens regering har som mål att ratificera ILO 169. Konventionen antogs av ILO redan år 1989, och i Finland har diskussioner om en möjlig ratificering förts de senaste tjugofem åren, ibland i mycket hätska ordalag. 

- Det finns ett märkbart behov i Finland av en omfattande diskussion om samerna och om ILO 169. Jag hoppas att rikspolitiker och de instanser som bereder ratificeringen aktivt skall delta i diskussionen om vad en ratificering innebär, och att vår publikation hjälper dem, säger minoritetsombudsman Eva Biaudet.

99 frågor och svar om ILO 169

Mer information: 
Eva Biaudet
Minoritetsombudsman
Tfn: 029 548 8660

Maria Swanljung
Informatör
Tfn: 029 548 8675

Minoritetsombudsmannens uppgift är att förebygga etnisk diskriminering, främja goda etniska relationer, samt trygga etniska minoriteters och utlänningars ställning och rättigheter. Minoritetsombudsmannen fungerar också som nationell rapportör om människohandel. 

27.02.2014