Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Människohandel inom sexhandeln förblir outredd

Människohandel inom sexhandeln förblir outredd

Den människohandel som sker inom prostitution och annan sexhandel utreds dåligt i Finland. Det visar den andra omfattande rapporten som nationella rapportören om människohandel överlämnade till riksdagen idag. I rapporten fäst särskild uppmärksamhet vid människohandel för sexuella ändamål och de utmaningar som finns i identifierandet av denna människohandel i straffprocessen. 

Människohandelsrapportören har analyserat ett omfattande förundersöknings- och domstolsmaterial (koppleri- och människohandelsdomarna 2009-2013) och konstaterar att det förekommer betydligt mer människohandel för sexuella ändamål än vad man förmår ingripa i. Potentiella människohandelsoffer väg-leds inte till hjälpsystemet och det sexuella utnyttjande som har drag av människohandel utreds, åtalas och döms i huvudsak som koppleri. 

Arbetet mot människohandel har gjort stora framsteg under de senaste åren. Den här positiva utvecklingen syns särskilt i arbetet mot arbetsrelaterad människohandel. Situationen angående människohandel för sexuella ändamål är en helt annan. 

- Situationen har inte ändrats märkbart under de tio år som människohandel har funnits i strafflagen som ett särskilt brott. Vår undersökning visar att våld och exploatering inom prostitution och annan sexhandel fortfarande förblir oidentifierad och outredd. På grund av detta blir offren utan hjälp och utnyttjarna und-går straff. Människohandeln pågår framför våra ögon men vi ingriper inte i denna brottslighet, säger minoritetsombudsman Eva Biaudet. 

Myndigheterna och medborgarorganisationerna skulle identifiera fler offer, samt avslöja och undersöka fler människohandelsbrott om resurserna skulle styras mer effektivt till exempel till brottsutredningen. Rapporten understryker också att människohandel inte bara är ett utlännings- och brottsbekämpningsproblem. En betydande del av offren är unga finska kvinnor och flickor som behöver bättre social- och hälsovårdstjänster. 

- En del av myndigheterna har fortfarande inte tydlig lagstiftning eller instruktioner till sin hjälp. Beslutsfattarna borde sätta upp arbetet mot människohandel som ett betydande mål för myndigheternas arbete. Vi behöver politisk vilja, styrning och pengar till det här, säger överinspektör Venla Roth. 

Finland saknar ett åtgärdsprogram för förebyggande arbete mot människohandel trots att EU:s människo-handelsdirektiv förpliktar medlemsländerna att förebygga människohandel och ingripa också i den efterfrågan som leder till människohandel.

- För att minska efterfrågan måste vi ingripa effektivare i köp av sex, som ju skapar en marknad för männi-skohandel för sexuella ändamål. Regeringen måste också skrida till åtgärder för att förebygga arbetsrelaterad människohandel och för att förebygga den interna människohandeln i Finland, säger Eva Biaudet.

Människohandelsrapporten i sin helhet

Mer information: 
Eva Biaudet
minoritetsombudsman
tfn: 029 548 8660

Venla Roth
överinspektör
tfn: 029 548 8667

I egenskap av nationell rapportör om människohandel följer minoritetsombudsmannen med fenomen med anknytning till människohandel och övervakar arbetet mot människohandel. Rapportören lägger fram förslag och rekommendationer, yttrar sig och ger råd för att utveckla verksamheten och för att förbättra offrens ställning samt främja deras rättigheter. Såväl myndigheter och aktörer i tredje sektorn som offren själva kan vända sig till minoritetsombudsmannen i frågor som rör människohandel. Som rapportör om människohandel ger minoritetsombudsmannen även juridisk rådgivning och kan hjälpa personer som fallit offer för människohandel eller brott som kan jämställas med människohandel försvara sina rättigheter. 

10.09.2014