Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst
Tillbaka

Ledig tjänst: Överinspektör (vikariat)

Ledig tjänst: Överinspektör (vikariat)

Diskrimineringsombudsmannen har till uppgift att övervaka efterlevnaden av diskrimineringslagen, att främja likabehandling och att förebygga diskriminering. Ombudsmannen fungerar även som nationell människohandelsrapportör och övervakar förverkligandet av utlänningars rättigheter bland annat i samband med deras avlägsnande ur landet.

Vid diskrimineringsombudsmannens byrå ledigsanlås ett vikariat som ÖVERINSPEKTÖR (arbetsnyckel 25-187-2016) för tiden 1.6.2016 – 30.6.2018. Tjänsteförhållandet kan även tillträdas tidigare.

Överinspektören fungerar som handläggare och föredragande i ärenden som berör motverkande av diskriminering och främjande av likabehandling. Till uppgifterna hör bland annat att utreda klienternas anmälningar om diskriminering, beredning av ställningstaganden, initiativ och utredningar, skolningsuppdrag samt övriga uppgifter inom ombudsmannens verksamhetsområde.

För vikariatet har inte stadgats några särskilda behörighetskrav. De bästa förutsättningarna att sköta uppgiften innehas av en person som har en lämplig högskoleexamen (tex. juridisk), god förtrogenhet med frågor som berör diskrimineringsombudsmannens verksamhetsområde och erfarenhet av att rättsligt bedöma diskriminering.

Den som väljs till uppgiften förväntas även inneha initiativförmåga, ett självständigt arbetssätt, goda och mångsidiga språkkunskaper, förmåga att kommunicera tydligt och samarbetsförmåga. Sökanden har fördel av goda kunskaper i nationalspråken. Beträffande de sökande som är på förslag till vikariatet kan med sökandens samtycke göras en säkerhetsutredning (säkerhetsutredningslagen 726/2014).

Tjänsteförhållandets avlöning fastställs enligt tjänstekollektivavtalets regler för bedömning av uppgifternas svårighetsgrad. Enligt planen är tjänstens uppgiftsspecifika avlöning (kravnivå 17-18) mellan 3512 - 3792 €. Därutöver betalas en på personens arbetsprestation baserad löneandel.

I sin verksamhet betonar diskrimineringsombudsmannen förverkligandet av likabehandling och stöder arbetsgemenskapens mångfald.

Tilläggsinformation ger vid behov byråchef Rainer Hiltunen, tel. 0295 666810.

Ansökningarna skall inlämnas senast 11.4.2016 innan kl. 16.15, i första hand på statens jobbsökningstjänst på adressen www.valtiolle.fi. Den uppgiftsspecifika arbetsnyckeln leder sökanden direkt till platsannonsen för tjänsten. I andra hand kan ansökan skickas till postadressen: Ansökan/arbetsnyckel  25-187-2016, Diskrimineringsombudsmannen, PB 24, 00023 Statsrådet.

24.03.2016