Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst
Tillbaka

Diskrimineringsombudsmannen och HEUNI utreder hur väl lagstiftningen kring hjälpsystemet för människohandelsoffer fungerar

Diskrimineringsombudsmannen och HEUNI utreder hur väl lagstiftningen kring hjälpsystemet för människohandelsoffer fungerar

Diskrimineringsombudsmannen som fungerar som nationell rapportör om människohandel utreder tillsammans med Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI) hur väl lagstiftningen för att hjälpa offer för människohandel fungerar. Att förbättra ställningen för människohandelsoffer, främjar möjligheterna att förövarna ställs till svars och främjar också förebyggandet av människohandel. Utredningen genomförs med finansiering från statsrådet (Anslag från Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet VN TEAS). 

Att bedöma lagen om identifiering och hjälp av människohandelsoffer, är mycket aktuell. Den ökade invandringen märks också bland kunderna i hjälpsystemet för människohandelsoffer, då en stor del av dessa är asylsökande.  Dessutom ökar antalet papperslösa personer och därmed ökar risken för människohandel. Trycket ökas också av det ökande antalet offer som söker sig till hjälpsystemet, vilket delvis beror på att, människohandel inom Finland har identifierats bättre än tidigare.

I Finland finns i dagsläget inte någon information om hjälpandet av människohandelsoffer som beskriver helheten och bedömer hur hjälpstrukturen fungerar.   Undersökningens syfte är att skapa kunskap om hur lagstiftningen som berör identifiering av och hjälp för människohandelsoffer fungerar. Stöder lagstiftningen och lagens tillämpningspraxis verkligen identifiering av och hjälp för offren?  Motsvarar lagen de skyldigheter inom internationell rättspraxis som Finland har förbundit sig till? Har verksamheten eller lagstiftningen eventuella luckor, som förhindrar att offrens rättigheter förverkligas? Undersökningens målsättning är också att lyfta fram god praxis, fungerande modeller och framgångar när det handlar om identifiering av och hjälp för människohandelsoffer.

Undersökningen har mångvetenskaplig karaktär och både rättsvetenskapliga och sociologiska undersökningsmetoder tillämpas i den. Genom att använda rättsvetenskapliga undersökningsmetoder, utreds med hjälp av protokollmaterial, hur lagstiftningen som berör hjälp för människohandelsoffer samt tillämpningspraxis för lagen uppfyller skyldigheter inom internationell rätt och EU-rätt. Dessutom utreds hur lagens målsättning och syfte förverkligas vid tillämpning av lagen och hurdana möjligheter/begränsningar övrig lagstiftning (bl.a. strafflagen och utlänningslagen) i praktiken ställer för hjälpandet. Med hjälp av sociologiska intervjuundersökningsmetoder utreds vilken typ av fall som styrs till hjälpsystemet och vilka som inte gör det, vilken hjälp offren får och hur lagstiftningen uppfyller offrens faktiska behov.

Insamling av material har påbörjats för projektet och resultaten kommer att publiceras i början av år 2018.

Mer information:
Överinspektör Maija Koskenoja, tfn: 0295 666 807, e-mail: maija.koskenoja(at)oikeus.fi  
Forskare Minna Viuhko, tfn. 050-368 8348, e-mail: minna.viuhko(at)om.fi

19.05.2017