Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Diskrimineringsombudsmannen: Naziflagga i fönstret är olagligt trakasseri

Diskrimineringsombudsmannen: Naziflagga i fönstret är olagligt trakasseri

Diskrimineringsombudsmannen ber diskriminerings- och jämställdhetsnämnden förbjuda en person att ha en naziflagga framme i fönstret. Fallet handlar om en flagga som hänger i fönsteret i en studentlägenhet och som syns tydligt ut på innergården. Ombudsmannen anser att detta är trakasserier förbjudna enligt diskrimineringslagen. 

Personen har hängt upp både nazi-Tysklands hakkorsflagga och det Japanska kejsardömets krigsflagga från tiden under andra världskriget. Flaggorna har, vad diskrimineringsombudsmannen erfar, och själv observerat hängt synliga i fönstret i över 8 månader. Hyresvärden, Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse HOAS har bett hyresgästen ta bort flaggorna men hen har vägrat.

Diskrimineringsombudsmannen anser att personen som hängt flaggorna i fönstret gör sig skyldig till trakasserier enligt diskrimineringslagen.  

Diskrimineringslagen 14§, trakasserier:

Ett beteende som syftar till eller som leder till att en persons människovärde kränks innebär trakasseri, om beteendet har samband med någon av de grunder som anges i 8 § 1 mom. och beteendet utifrån den grunden skapar en stämning som gör att personen förnedras eller förödmjukas eller som är hotfull, fientlig eller aggressiv gentemot honom eller henne.

Beteendet bedöms kränka människovärdet till exempel då någon uppvisar fundamental brist på respekt mot en individ till exempel på grund av individens etnicitet, religion eller funktionsnedsättning. Enligt diskrimineringsombudsmannen uppfylls kännetecknen för trakasserier tydligt med tanke på omständigheterna i det här fallet.

Det här fallet är principiellt viktigt just nu då hatretorik och skapandet av hatisk stämning ser ut att bara öka. Vi vill inte att symboler som uppviglar till rasism och diskriminering sprids i offentligheten, säger diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä.

Både i nazi-Tyskland och i Japan under andra världskriget ifrågasattes och kränktes systematiskt människovärdet, rätten till liv, hälsa, jämlikhet, integritet och frihet hos individer som tillhörde vissa grupper.

Det här fallet är trakasseri eftersom det att man har en naziflagga synlig offentligt skapar en hatisk stämning mot en viss grupp av människor. Vi har diskuterat ärendet bland annat med representanter för den judiska minoriteten och de upplever flaggorna i fönstret som mycket hotfulla och djupt kränkande, fortsätter Pimiä.

Att kräva att flaggorna avlägsnas, eller att vid behov avlägsna dem med hjälp av rättsligt tvång, kränker inte personens yttrandefrihet. Yttrandefriheten skyddar inte hatretorik eller andra åsiktsyttringar som djupt kränker en annan persons människovärde. 

Mer information:
Specialsakkunnig Robin Harms, tfn 0295 666 815

Lagstiftning

Konstitutionen skall trygga människovärdets okränkbarhet och den enskilda människans frihet och rättigheter samt främja rättvisa i samhället. (GrundL 1 § 2 mom.)

Alla är lika inför lagen. Ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. (GrundL 6 §)

Var och en har yttrandefrihet. Till yttrandefriheten hör rätten att framföra, sprida och ta emot information, åsikter och andra meddelanden utan att någon i förväg hindrar detta. (GrundL 12 § 1 mom.)

Det allmänna skall se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses. (GrundL 22 §)

Ingen får diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. Diskriminering är förbjuden oberoende av om den grundar sig på ett faktum eller ett antagande i fråga om personen själv eller någon annan. (diskrimineringslag 8 §)

02.12.2016