Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Den nya diskrimineringsombudsmannen hoppas att likabehandling inte ska hamna i skuggan av ekonomin

Den nya diskrimineringsombudsmannen hoppas att likabehandling inte ska hamna i skuggan av ekonomin

PRESSMEDDELANDE 21.5.2015:
Den nya diskrimineringsombudsmannen hoppas att likabehandling inte ska hamna i skuggan av ekonomin

Den nya diskrimineringsombudsmannen Kirsi Pimiä inledde arbetet 15.5.2015. Diskrimineringsombudsmannen är en oberoende myndighet som främjar likabehandling och ingriper i diskriminering. Pimiä har omfattande erfarenhet av grundläggande och mänskliga rättigheter genom olika uppgifter inom statsförvaltningen. Hon arbetade länge som utskottsråd i riksdagen och som direktör för enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter vid justitieministeriet.

Likabehandling är också en inställningsfråga

”Det är viktigt att förstå att vissa personer har behov av särbehandling för att bli lika behandlade. Till exempel personer med funktionsnedsättning har behov av anpassade villkor”, säger Pimiä. Den nya lagen förutsätter åtgärder av myndigheter och utbildningsanordnare för att främja likabehandling. Arbetsgivare med över 30 anställda ska utarbeta en likabehandlingsplan. ”Likabehandling är också en inställningsfråga. Ett bra exempel på detta är PKN:s deltagande i årets Eurovision-tävling.”

Ett stort steg mot likabehandling: ny lag och större mandat

Diskrimineringslagen som trädde i kraft i början av 2015 lyfte frågan om likabehandling till en ny nivå: skyldigheterna att främja likabehandling och de nya grunderna för diskriminering är en betydande förbättring när det gäller att tillgodose de grundläggande rättigheterna. Enligt lagen omfattar diskrimineringsombudsmannens mandat följande diskrimineringsgrunder: ålder, ursprung, medborgarskap, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, facklig verksamhet, familjerelationer, hälsotillstånd, nedsatt funktionsförmåga, sexuell läggning och andra personrelaterade grunder.  ”Vem som helst kan råka ut för diskriminering, och det måste finnas tillräckliga rättsskyddsmedel för att ingripa i diskriminering”, poängterar Pimiä.

Mandatet för minoritetsombudsmannen, som verkade till slutet av 2014, omfattade diskriminering på grund av etnicitet. Jämställdhetsombudsmannen har fortfarande hand om frågor om könsrelaterad diskriminering.

”Alla är säkert för likabehandling. Men det finns risk för att det kärva ekonomiska läget försämrar tillgodoseendet av likabehandling. Vid sidan av nedskärningar gäller det också att tänka efter hur alla fullvärdigt kunde delta i uppbyggnaden av samhället”, säger Pimiä.

Ytterligare information och intervjuförfrågningar:

Pirjo Sohlo, Diskrimineringsombudsmannens informatör

pirjo.sohlo(at)oikeus.fi

0295 666 813

21.05.2015