Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Delegationen för minoritetsärenden öppet brev till de politiska partierna

Delegationen för minoritetsärenden öppet brev till de politiska partierna

Bästa partiordförande/partirepresentant/riksdagsvalskandidat,

Delegationen för minoritetsärenden har som uppgift att övervaka att etniska minoriteter inte diskrimineras och att utlänningars rättigheter respekteras.

Inför det kommande riksdagsvalet och regeringsförhandlingarna ber delegationen Er uppmärksamma några viktiga saker som vi hoppas att partierna och kandidaterna tar ställning till. Dessa förslag är centrala för att trygga att alla människor, i ett allt mer internationellt och mångfaldigt Finland, kan känna att de har lika värde oberoende av etniskt ursprung, nationalitet, religion eller andra orsaker som gäller deras person.

1) Den politiska diskussionen om minoriteter och invandring bör respektera alla

De politiska partierna har, särskilt nu inför valet, en nyckelroll gällande hur diskussionsklimatet i samhället formas. Partierna och kandidaterna har ett stort ansvar för att också diskussioner som väcker starka känslor, till exempel gällande minoriteter, ursprungsbefolkning och invandring, förs på ett icke-diskriminerande och likvärdigt sätt som respekterar människovärdet. Vi ber Er ta detta ansvar på allvar och vi ber att partierna reagerar på sina kandidaters eventuella uttalanden som stärker negativa fördomar, är fientliga eller separerar människor till exempel på grund av etniskt ursprung, nationalitet eller religion.

2) Lagen om likabehandling bör förnyas så fort som möjligt

Jämlikhetskommissionens förslag till ny lag om likabehandling blev klar för över ett år sedan (Justitieministeriets kommittébetänkande 2009:4). Ändringsförslagen är centrala för att olika diskrimineringssituationer äntligen skall behandlas lika oberoende om det är frågan om diskriminering på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk aktivitet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller någon annan orsak som gäller person. I dagens läge är rättskyddets omfattning och möjligheten att få experthjälp mycket olika beroende på diskrimineringsgrund. Vi ber nästa regering inkludera förnyelsen av lagen om likabehandling i regeringsprogrammet samt trygga de tilläggsresurser som övervakningsmyndigheterna kräver.

3) Regeringen bör driva igenom programmet för återupplivandet av samernas språk

Grundlagen tryggar samernas rätt att upprätthålla och utveckla sitt eget språk och sin egen kultur. För att försäkra att alla samiska språk som talas i Finland: enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska, samt den samiska kulturen bibehålls bör regeringen förbinda sig till att programmet för återupplivandet av de samiska språken genomförs och får tillräckliga resurser. Arbetet med att uppgöra programmet har redan kommit igång. Programmet bör trygga fortlevnaden av det samiska språket, den traditionella kulturella kunskapen och de samiska språkens naturliga miljöer. Särskild uppmärksamhet bör läggas vid de små enaresamiska och skoltsamiska språkens fortlevnad samt vid de samiska språkens regionala ställning i olika kommuner.

4) Nästa regering bör se till att det rompolitiska programmet genomförs

Finlands första rompolitiska program publicerades i december år 2009. Regeringen godkände den 9.12.2010 ett principbeslut enligt vilket ministerierna bör genomföra programmet inom ramarna för befintliga anslag. Vi ber att det i nästa regeringsprogram läggs in ett principbeslut om att det rompolitiska programmet skall genomföras och att det i nästa budgetförhandlingar anslås tillräckliga medel för programmets förverkligande.

På delegationen för minoritetsärendens vägnar,

Eva Biaudet, ordförande för delegationen för minoritetsärenden

Tilläggsinformation: delegationens sekreterare, överinspektör Robin Harms (050 396 0334, robin.harms(at)ofm.fi)

22.03.2011