Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Biaudet vill ge samerna autonomi i sina utbildningsfrågor

Biaudet vill ge samerna autonomi i sina utbildningsfrågor

Samerna skall ges bestämmanderätt över sina egna utbildningsärenden sade Eva Biaudet under sitt tal i samband med FN: s permanenta forum för urinvånarfrågor i New York. 

– Den lagstadgade rätten till sin egen kultur som samerna har, bör även innefatta rätten att planera och utveckla sin egen läroplan så att den bättre stöder överlevnaden av samekulturen och de samiska språken. Vi har många goda erfarenheter från det tvåspråkiga utbildningssystemet i Finland, där det svenskspråkiga systemet inte enbart är en översatt version av det finska. På samma sätt borde samerna ha rätt att planera och besluta om sina utbildningsfrågor och läroplanen, säger Biaudet

Biaudet kritiserade även Finland för det faktum att ILO:s konvention169 ännu inte har ratificerats. 

– För att trygga samernas rättigheter och stöda deras ställning som EU:s enda urinvånarfolk kan den nya regeringen besluta att äntligen ratificera ILO-konventionen, säger Biaudet. 

På den internationella arenan väcker Finlands ståndpunkt i ILO 169 frågan uppmärksamhet. 

– Politiska maktkamper borde inte få stå i vägen för Finlands beslut att ratificera ILO 169. Norge ratificerade konventionen 1990 och deras erfarenheter kan vara till hjälp för Finland, fortsätter Biaudet. 

Finland har godkänt FN-deklarationen om urfolks rättigheter som bland annat stadgar om självbestämmanderätt och fastställer principen om samtycke (free, prior and informed consent) i ärenden som berör dem själva. I Finland har det offentliga en lagstadgad plikt att förhandla med samerna. 

- Denna förpliktelse bör i enlighet med FN-deklarationen i praktiken betyda att förhandlingar med samerna ärligt inleds med avsikten att uppnå enighet. Jag ser det som oerhört viktigt att våra myndigheter har tillräcklig information om vad deklarationen innebär. Det är bra att den nu finns tillgänglig på bägge nationalspråken samt på nordsamiska. 

Forumets session i New York pågår mellan den 14 och 28.5.2011

Mer information: 
minoritetsombudsman
Eva Biaudet
Tfn 071 87 88660

FN:s permanenta forum för urinvånarfrågor, ett rådgivande organ till FN:s ekonomiska och sociala råd, har i uppgift att diskutera urinvånarrelaterade frågor som rör ekonomisk och social utveckling, utbildning, miljö, hälsa, kultur och mänskliga rättigheter. Forumet består av 16 självständiga expertmedlemmar av vilka åtta representerar urinvånarorganisationer och åtta är nominerade av stater. Biaudet är den första finländare som har valts till forumet (2011-2013).

27.05.2011