Syrjinnän kohteeksi joutuminen

Syrjintä on usein voimakkaan tunnepitoinen kokemus ja omatoimisen arvion tekeminen kohtelun lainvastaisuudesta on haasteellista. Lainvastaisen syrjinnän tunnistamista helpottaa, kun tietää, mitkä seikat ovat merkityksellisiä syrjinnän oikeudellisessa arvioinnissa. Näitä seikkoja on myös hyvä miettiä etukäteen ennen kantelun tekemistä yhdenvertaisuusvaltuutetulle.

 

Erilainen kohtelu

Syrjinnän arviointi alkaa erilaisen kohtelun tunnistamisesta. Tämä on helpompaa kasvokkain tapahtuvassa asiakaspalvelutilanteessa kuin esimerkiksi asuntohakemuksen käsittelyssä, jossa epäillään eriarvoista kohtelua. Erilainen kohtelu on ilmeistä sellaisissa asiakaspalvelutilanteissa, joissa joltakulta evätään palvelu, mutta samanaikaisesti toiset ovat tervetulleita asiakkaita.

Esimerkiksi asunnonhakijat eivät ole näkyvä vertailuryhmä, joten epäily erilaisesta kohtelusta syntyy viiveellä, usein vasta pitkittyneen ja tuloksettoman hakuprosessin johdosta. Tällöin erilaisen kohtelun tunnistaminen vaatii esimerkiksi sen, että kunnan asuntotoimistosta selvitetään, onko ja millä perusteella toisille asunnonhakijoille on vuokrattu asuntoja sinä aikana kun oma asuntohakemus on ollut vireillä.

 

Kielletty syrjintäperuste

Ihmisten erilainen kohtelu ei ole itsessään kiellettyä. Se on kiellettyä silloin, kun kohtelun syy on jokin henkilöön liittyvä kielletty syrjintäperuste. Erilaisen kohtelun syy-yhteys kiellettyyn syrjintäperusteeseen ei synny yksinomaan siitä, että erilaista kohtelua kokenut henkilö katsoo kuuluvansa johonkin kiellettyä syrjintäperustetta ilmentävään viiteryhmään.

Tapahtumasta pitää saada esiin sellaisia tosiseikkoja, joiden nojalla voi perustellusti olettaa, että erilaisen kohtelun syy on nimenomaisesti jokin kielletty syrjintäperuste. Tällaisia voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelijan tai asuntotoimiston virkailijan esittämät kommentit liittyen asiakkaan viiteryhmän aikaisempaan käyttäytymiseen. Joissakin harvoissa tilanteissa syrjintäolettama voi syntyä myös siten, ettei erilaiselle kohtelulle ole olemassa muuta syytä kuin henkilön viiteryhmän syrjintäperuste.

 

Asian selvittäminen

Kun epäilet tulleesi syrjityksi, mieti seuraavia kysymyksiä:

  • Kohdeltiinko minua erilailla kuin toisia?
  • Johtuiko kohtelu kielletystä syrjintäperusteesta?
  • Miksi epäilet, että sinua kohdeltiin erilailla kuin toisia henkilökohtaisen ominaisuutesi takia?

Epäselvissä tilanteissa älä epäröi ottaa yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon. Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi auttaa sinua:

  • pohtimalla kanssasi, onko kyseessä lainvastainen syrjintä ja miten asiassa voisi edetä
  • pyytämällä tarvittaessa syrjinnästä epäillyltä selvityksen asiasta
  • antamalla ohjeita, neuvoja ja suosituksia
  • edistämällä sovintoa
  • viemällä tai auttamalla viemään asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan tai tuomioistuimeen