Kysymyksiä ja vastauksia syrjinnästä

Tältä sivulta löydät usein kysyttyjä kysymyksiä syrjinnästä. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, olethan meihin yhteydessä joko sähköpostitse yvv(at)oikeus.fi tai puhelimitse ma-pe klo 10-12 0295 666 817.

 

Millaista henkilöllisyystodistusta pankki voi vaatia tiliä avattaessa / verkkopankkitunnuksia haettaessa?

Henkilöllisyyden todentamiseen kelpaavista asiakirjoista ei ole yleistä kansallista lainsäädäntöä. Suomessa passi ja henkilökortti annetaan nimenomaisesti henkilöllisyyden osoittamista varten.

Käytännöt vaihtelevat eri pankkien välillä, päivittäisen pankkiasioinnin yhteydessä hyväksytään yleisesti voimassa oleva kansallinen passi. Jotkut pankit hyväksyvät henkilöllisyyden osoittamiseen myös muukalaispassin tai pakolaisen matkustusasiakirjan, vaikka niissä olisi merkintä varmentamattomasta henkilöllisyydestä.

Verkkopankkitunnuksia haettaessa sinun tulee lain mukaan osoittaa henkilöllisyytesi EU/ETA-valtion, Sveitsin tai San Marinon passilla tai henkilökortilla. Pankki voi hyväksyä myös muun maan voimassa olevan passin. Ulkomaalaiselle voidaan tietyin edellytyksin myöntää henkilökortti. Lisätietoja saat poliisilta.

 

Mitä tarkoittavat kohtuulliset mukautukset?

Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden ja palvelujen tarjoajan on tehtävä mukautuksia, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisen luona, saada koulutusta ja käyttää palveluja.

Mukautusten tulee vastata kulloisessakin tilanteessa vammaisen henkilön tarvetta. Kohtuullisuutta arvioidaan tapauskohtaisesti ja mukautukset voidaan toteuttaa eri tilanteissa eri tavoin. Esimerkiksi ravintolassa mukautuksena voi olla ruokalistan tarjoaminen pistekirjoituksena tai ruokalistan sisällön kertominen asiakkaalle suullisesti. Mukautuksista ei saa koitua kohtuutonta taloudellista tai muuta rasitetta. Esimerkiksi pieneltä kivijalkakaupalta voidaan edellyttää pienempimuotoisia mukautuksia kuin vaikkapa suurehkolta tavaratalolta.

Koulutuksessa mukautuksia voidaan tehdä järjestämällä luokkatilaan tarpeelliset apuvälineet tai kehittämällä opintojen suoritusmahdollisuuksia. Työelämässä mukautus voi olla työpisteen tai työvälineiden asentaminen/muokkaaminen vammaiselle henkilölle sopivaksi. Mukautusten epääminen on syrjintää.

 

Olen hakenut kunnan asuntoa, mutta minulle ei ole tarjottu yhtään asuntoa. Mitä voin tehdä?

Tarkista, että kirjallinen asuntohakemuksesi on edelleen voimassa. Jos olet kiireellisessä asunnontarpeessa, kerro siitä asuntohakemuksessasi. Jos sinulla on alaikäisiä lapsia ja olet vaarassa jäädä asunnottomaksi, ota yhteyttä asuinkuntasi sosiaaliviranomaisiin. Voit myös tiedustella suoraan asuntotoimistosta, kuinka paljon asuntohakemuksia on vireillä.

Kuntien asuntotoimistot noudattavat asukasvalinnassa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) asukasvalintaopasta.

Ota yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutettuun, jos koet, että asunnon saantiin vaikuttaa jokin henkilökohtaiseen ominaisuuteesi liittyvä syy, kuten esimerkiksi etninen alkuperä, seksuaalinen suuntautuminen tai vammaisuus.

 

Hain vuokra-asuntoa, mutta vuokranantaja sanoi, ettei vuokraa kyseistä asuntoa minulle, koska kanssani samaan etniseen ryhmään kuuluvat vuokralaiset ovat aikaisemmin aiheuttaneet asunnossa ongelmia. Onko tämä syrjintää? Mitä voin tehdä?

Asiassa on perusteita epäillä lainvastaista syrjintää, joten ota yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutettuun. Jos asiassa löytyy riittävästi näyttöä, yhdenvertaisuusvaltuutettu voi neuvotella asiassa sovintosopimuksen tai viedä asian syrjintälautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta voi kieltää kyseistä vuokranantajaa jatkamasta syrjivää käyttäytymistään.

 

Taloyhtiössämme on jatkuvia ennakkoluuloja ja riitoja valtaväestön ja eri vähemmistöryhmien kanssa. Mitä ristiriitojen loppumiseksi voi tehdä?

Riitoja kannattaa ensisijaisesti yrittää ratkoa keskustelemalla ja sopimalla taloyhtiön yhteisistä pelisäännöistä sekä huolehtimalla siitä, että kaikki asukkaat myös ymmärtävät säännöt.

Jos asiat eivät selviä keskustelemalla, kannattaa olla yhteydessä taloyhtiön isännöitsijään. Erimielisyyttä aiheuttavien asioiden sopimiseksi ja yhteisten pelisääntöjen löytämiseksi asukkaat voivat järjestää esimerkiksi asukaskokouksen. 

Ongelmien jatkuessa selvitä, järjestetäänkö paikkakunnallasi naapuruussovittelua. Naapuruussovittelussa käydään avointa keskustelua riidan tai konfliktin osapuolten kesken koulutettujen sovittelijoiden avulla. Suomen Pakolaisapu on lisäksi julkaissut Naapuruussovittelun käsikirjan, joka on tuotettu Oikeusministeriön Rikostorjuntaneuvoston tuella.

Jos ongelma ei ratkea keskustelemalla ja kyse on vakavasta häirinnästä, solvaamisesta tai väkivallan uhasta, ilmoita asiasta poliisille. Poliisi voi selvittää tapahtunutta esimerkiksi kotirauhan rikkomisena, kunnianloukkauksena tai laittomana uhkauksena.

Akuutissa ja uhkaavassa tilanteessa voi soittaa hätänumeroon 112.

 

Minulle tarjottiin asuntoa, mutta en voi ottaa sitä vastaan kulttuurisista syistä. Mitä teen?

Toimita ensin asuntotoimistoon selvitys siitä, minkä takia et pysty ottamaan tarjottua asuntoa vastaan ja keskustele mahdollisuuksistasi saada vaihtoehtoinen asunto.

Asuntotoimistolla on velvollisuus huomioida tietyt kulttuurisidonnaiset vaatimukset mahdollisuuksien mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vapaina olevista asunnosta tarjotaan hakijalle sellaista, joka täyttää tämän kulttuurisidonnaiset vaatimukset.

Monessa kunnassa asuntotilanne on kuitenkin sellainen, että mahdollisuudet kulttuurisidonnaisten vaatimusten huomioimiseksi ovat rajalliset. Tällöin asuntotoimisto tarjoaa hakijalle vapaana olevaa asuntoa. Asunnonhakijalla ei ole velvollisuutta vastaanottaa tarjottua asuntoa, mutta samalla on hyvä tiedostaa, että kieltäytyminen todennäköisesti johtaa asunnon saannin pitkittymiseen.

 

En saa vuokra-asuntoa, koska alueen muut romanit vastustavat muuttoani. Mitä voin tehdä?

Jokaisella on oikeus valita oma asuinpaikkansa, eikä kenelläkään ole oikeutta estää muuttoa valitsemallesi alueelle. Jos sinuun kohdistetaan uhkailuja, pelottelua tai väkivaltaa, ilmoita asiasta poliisille.

 

Kollegani kiusaavat minua työpaikalla ja nimittelevät minua seksuaalisen suuntautumiseni johdosta. Heidän asenteensa minua kohtaan on halventava. Mitä voin tehdä?

Kerro kollegoittesi käyttäytymisestä esimiehellesi. Mikäli esimiehesi on kiusaaja, ota yhteyttä hänen esimieheensä, työpaikan työsuojeluvaltuutettuun tai luottamusmieheen. Jos nämä toimenpiteet eivät ole tuloksellisia, ota yhteys ammattiliittoosi tai työsuojeluviranomaisiin.

 

Näin työpaikkailmoituksen siivoojan tehtävään, jossa edellytettiin Suomen kansalaisuutta ja/tai täydellistä suomen kielen taitoa. Onko tämä syrjintää?

Kyseessä on todennäköisesti lainvastainen ilmoitus. Työnantaja ei saa oikeudettomasti edellyttää työnhakijoilta laissa kiellettyjä henkilöön liittyviä ominaisuuksia.

Asian tutkiminen kuuluu työsuojeluviranomaisten toimivaltaan, joten saata ilmoitus heidän tietoonsa.

 

Sain kielteisen päätöksen hakemaani etuuteen Kelasta/sosiaalitoimistosta. Voiko asialle tehdä jotakin?

Jos Kelan päätöksen liitteenä ei toimitettu valitusosoitusta, ohjeet muutoksenhakuun löytyvät etuuskohtaisesti Kelan sivuilta. Etuudesta riippuen Kelan päätökseen haetaan muutosta sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalta, opintotuen muutoksenhakulautakunnalta tai työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta.

Edellä mainittujen lautakuntien päätöksiin voi hakea muutosta vakuutusoikeudelta.

Kunnan sosiaalitoimen tekemään päätökseen haetaan muutosta päätöksen liitteessä esitetyllä tavalla. Lisätietoja asiasta löytyy kunnan sosiaalitoimen verkkosivuilta.

Jokaisessa kunnassa toimii sosiaaliasiamies. Voit myös olla häneen yhteydessä tilanteen selvittämiseksi.

Jos uskot, että sinua on syrjitty henkilökohtaiseen ominaisuuteesi liittyvän syyn johdosta, ota yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutettuun.

 

Olen tyytymätön saamaani terveyden-/sairaanhoitoon. Mitä voin tehdä?

Terveydenhuollon asiakkaalla tai tämän omaisella on oikeus kannella, jos tämä on tyytymätön saamaansa hoitoon tai palveluun.

Ennen kantelun tekemistä kannattaa harkita myös muita keinoja, joilla asia voidaan selvittää ja ratkaista. Keskustelemalla hoitoa antaneen ammattihenkilön tai hänen esimiehensä kanssa voi usein selvittää mahdolliset ongelmat potilaan ja hänen hoitajiensa välillä. Jos keskustelu on tuloksetonta, potilas tai hänen omaisensa voi tehdä muistutuksen hoitopaikan johtajalle.

Jokaisessa kunnassa toimii potilasasiamies, joka voi antaa tietoa asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Potilasasiamies toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja voi avustaa häntä esimerkiksi kantelun tekemisessä aluehallintovirastoon.

Aluehallintovirastot ohjaavat ja valvovat kuntien yksityisiä ja julkisia terveyspalveluita. Aluehallintovirastolle voi tehdä kantelun liittyen terveyspalveluihin. Vapaamuotoinen kantelu toimitetaan siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella hoito on tapahtunut.

Jos sinua on mielestäsi kohdeltu terveydenhuollossa syrjivästi henkilökohtaiseen ominaisuuteesi liittyvän syyn johdosta, ota yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutettuun.

 

Löysin internetistä blogin/tekstin/kuvan, jonka sisältö saattaisi olla kansanryhmää vastaan kiihottava. Mitä minun pitäisi tehdä?

Ilmoita epäasiallisesta materiaalista sivuston ylläpitäjälle. Monilla keskustelupalstoilla on esimerkiksi toiminto ”ilmoita asiattomasta viestistä”. Voit ilmoittaa epäasiallisesta materiaalista poliisille nettivinkkipalvelun kautta.

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan on virallisen syytteen alainen rikos. Tämä tarkoittaa, että kuka tahansa, joka havaitsee internetissä epäasiallista materiaalia, voi tehdä asiasta tutkintapyynnön poliisille. Yhdenvertaisuusvaltuutetulla ei ole toimivaltaa tutkia rikoksia, vaan se on poliisin tehtävä.