Syrjintä

Syrjintää on se, että ihmistä kohdellaan huonommin jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella.

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä

 • iän
 • alkuperän
 • kansalaisuuden
 • kielen
 • uskonnon
 • vakaumuksen
 • mielipiteen
 • poliittisen toiminnan
 • ammattiyhdistystoiminnan
 • perhesuhteiden
 • terveydentilan
 • vammaisuuden
 • seksuaalisen suuntautumisen
 • tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella

Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Näin ollen kiellettyä syrjintää voi olla henkilön asettaminen epäedullisempaan asemaan esimerkiksi siksi, että hän on etniseen vähemmistöön kuuluvan tai vammaisen henkilön läheinen, kuten perheenjäsen, sukulainen, läheinen työtoveri tai ystävä.

 

Miten puuttua syrjintään?

Syrjintää tai epäasiallista kohtelua kokeneilla on tilanteesta riippuen mahdollisuus valita, kenen toimijan kanssa haluaa asiaa selvittää. Esimerkiksi jos katsoo tulleensa syrjityksi vammaisuuden takia julkisessa terveydenhoidossa, voi syrjintäasian viedä valintansa mukaisesti käsiteltäväksi yhdenvertaisuusvaltuutetulle, eduskunnan oikeusasiamiehelle, potilasasiamiehelle tai aluehallintovirastoon. Eri toimijoilla on erilaisia toimivaltuuksia ja mahdollisuuksia selvittää ja puuttua syrjintään, mistä on hyvä olla tietoinen ennen päätöksen tekoa.

Epäselvissä tilanteissa kannattaa olla yhteydessä yhdenvertaisuusvaltuutetun asiakaspalveluun.

Syrjintään liittyviä yleisiä kysymyksiä ja vastauksia.