Med funktionsnedsättning är jag en andra klassens medborgare

Utredning om upplevelser av diskriminering i vardagen hos personer med funktionsnedsättning 

Diskrimineringsombudsmannen har utrett i vilka vardagliga situationer och i vilken mån personer med funktionsnedsättning upplever orättvisa och diskriminering i Finland. Webbenkäten genomfördes under våren och sommaren 2016 och hade 455 respondenter. Dessutom gjordes 27 personintervjuer.  

Nedan den svenskspråkiga sammanfattningen av utredningen på finlandssvenskt teckenspråk. Mer svenskspråkigt material hittar du här.

Inledning

De mänskliga rättigheterna tillhör personer med funktionsnedsättning på samma sätt som andra människor. Det här kan numera verka självklart, men i själva verket har det handikappolitiska tankesättet först under de senaste åren utvecklats från en medicinsk syn på funktionsnedsättningar mot en samhällelig syn på funktionsnedsättningar. Den traditionella synen som fokuserade på ett lyte, en skada eller ett funktionshinder har ersatts av ett synsätt enligt vilket hinder och attityder till växelverkan i samhället skapar och upprätthåller funktionsnedsättningar och därigenom hindrar personer med funktionsnedsättning från att få en bättre situation.

I den här utredningen har vi kartlagt i vilka vardagliga situationer och i vilken mån personer med funktionsnedsättning upplever orättvisa och diskriminering i Finland. Man skulle även ha kunnat välja andra områden i livet, men denna utredning riktar sig till diskrimineringsupplevelser bland personer med funktionsnedsättning vad gäller utbud av varor och tjänster, arbetsliv och elektroniska tjänsters tillgänglighet eftersom särskilt dessa områden har varit aktuella utmaningar i diskrimineringsombudsmannens arbete. 

Allmän del

Diskrimineringsupplevelser

Diskriminering i arbetslivet

Elektroniska tjänsters tillgänglighet