Lausunnot

Takaisin

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta valtion virkamieslain ja turvallisuusselvityslain muuttamiseksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta valtion virkamieslain ja turvallisuusselvityslain muuttamiseksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Valtiovarainministeriö

VM058:00/2016

Lausuntopyyntö VM/1069/00.01.00.01/2016

 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

 

Uudistuksen tavoitteet ja toteuttamistapa                                       

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää esityksen yleiseksi tavoitteeksi kirjattua keskeisten kansallisten turvallisuusetujen suojaamista kehittämällä henkilöstöturvallisuutta valtionhallinnossa perusteltuna ja tärkeänä asiana.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että aiemmin esitetty ja julkisuudessakin käyty keskustelu siitä, että Suomen kansalaisen mahdollinen toinen kansalaisuus automaattisesti estäisi nimittämisen määrättyihin virkoihin, ei olisi tarkoituksenmukainen eikä oikeasuhtainen keino parantaa henkilöstöturvallisuutta ja suojata kansallisia turvallisuusetuja. Kuvatun kaltaisesta lainsäännöksestä tulisi tosiasiallisesti syrjivä, mikäli henkilön toinen kansallisuus yksin olisi esteenä nimittämiselle ilman yksilö- ja tapauskohtaista harkintaa.

Sitä vastoin yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää hyväksyttävänä nyt lausuntopyynnön kohteena olevassa hallituksen esitysluonnoksessa ehdotettua tapaa toteuttaa mainittu tavoite yksilöllisen turvallisuusselvityksen kautta ja samalla otettaisiin huomioon henkilön mahdolliset nimitettävään tehtävään vaikuttavat ulkomaansidonnaisuudet laajemmin. Tällöin nimitysharkinnassa otetaan huomioon asianmukaisesti nimitettävän tehtävän luonne ja henkilön tilanne kokonaisuutena, jolloin kyse ei ole automaattisesti sovellettavasta ainoastaan kansallisuuteen sidotusta ongelmallisesta nimityskiellosta.

 

Virkamieslaki

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että virkamieslain 7 §:ssä lueteltujen virkojen, joihin voidaan nimittää vain Suomen kansalainen, tarkistaminen on perusteltua, joskin tehtävien määrä on lisääntynyt aiemmin säädetystä varsin huomattavasti. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää tärkeänä, että kyseinen tehtävälista pidetään rajattuna ja jokaiseen virkaan, johon edellytetään Suomen kansalaisuutta, liittyy nimenomaisesti merkittävää julkisen vallan käyttöä tai kansalliseen turvallisuuteen, yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen sekä ulkosuhteisiin liittyviä tehtäviä, joissa voidaan perustellusti edellyttää lojaalisuutta ja tiivistä sidettä valtioon osoittavaa Suomen kansalaisuutta.

 

Turvallisuusselvityslaki

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toteaa, että pelkästään toisen valtion kansalaisuuden katsomiseen yksin sellaiseksi sidonnaisuudeksi, jossa henkilön riippumattomuus ja luotettavuus vaarantuu, tulee suhtautua pidättyvästi.

 

Muuta huomioitavaa

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kiinnittää huomiota yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 5 §:n sisältämään viranomaisen velvollisuuteen edistää yhdenvertaisuutta toiminnassaan, mikä koskee myös lainvalmistelua.

Nyt esitetyt muutokset koskevat mm. virkamieslain 7 §:ssä mainittuja poliisin, syyttäjän ja tuomarin tehtäviä ja toisaalta henkilön kaksoiskansalaisuuden tai muun ulkomaansidonnaisuuden vaikutusta kyseisiin virkoihin nimittämiseen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu haluaa nostaa esille Euroopan neuvoston ministerikomitean Suomelle 15.3.2017 antamat uudet vähemmistöjen suojelua koskevat suositukset.  Ministerikomitea suosittelee mm. kansallisten vähemmistöjen, mukaan lukien venäläistaustaiset, määrän kasvattamista julkisissa toimissa, erityisesti poliisin, syyttäjien ja tuomioistuinlaitoksen rekrytoinneissa keinona ehkäistä suvaitsemattomuutta, rasismia tai viharikoksia.

 

Lue lausunto kokonaisuudessaan alla olevan linkin kautta.

 

28.03.2017