Lausunnot

Takaisin

Vähemmistövaltuutetun lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Vähemmistövaltuutetun lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys uudesta ulkomaalaislaista on ollut lausuntokierroksella. Esityksessä osoitetaan vähemmistövaltuutetulle uusi tehtävä. Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ulkomaalaislakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 152b pykälä, joka perustuu paluudirektiivin 8 artiklan 6 kohtaan. Lainkohdan mukaan vähemmistövaltuutetulla olisi oikeus valvoa kielteisen oleskelulupapäätösten saaneiden maasta poistamisen täytäntöönpanoa sen kaikissa vaiheissa. 

Vähemmistövaltuutettu on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton ja olisi ollut toivottavaa, että valtuutettu olisi saanut osallistua hallituksen esityksen valmisteluun. 

Lausunnossaan vähemmistövaltuutettu toteaa, että yllä mainittua lainkohtaa olisi pitänyt valmistella huolellisemmin ja esittää lausunnossaan monta asiaa joita tulisi ottaa huomioon laissa. 

Vähemmistövaltuutettu pitää palautusten valvonnan asianmukaista ja tehokasta järjestämistä erittäin tärkeänä. Valtuutettu katsoo, että palautusten valvontaan tulisi kehittää tehokas ja läpinäkyvä järjestelmä, joka minimoisi palautustilanteisiin liittyvät ongelmat ja epäonnistumiset. Viranomaiset joutuvat maastapoistamispäätöksiä täytäntöön pannessaan käyttämään myös voimakeinoja, koska käännytettävät eivät aina halua lähteä vapaaehtoisesti. Viime vuosina Euroopassa on kuollut useita maasta poistettavia henkilöitä joko ennen käännyttämistä tai maasta poistamisen aikana. Toisaalta kokemusten mukaan riippumattomalla valvonnalla on liiallista voimankäyttöä tai muuta kiellettyä kohtelua ennaltaehkäisevä vaikutus. Palautusten tehokas ja asianmukainen valvonta vahvistaa niin palautettavien kuin saattajienkin oikeusturvaa.

Lakiesityksessä ei myöskään ole otettu huomioon valtuutetun uuden tehtävän taloudellisia vaikutuksia. Vähemmistövaltuutettu ei voisi nykyisillä resursseillaan hoitaa palautusten valvontaa direktiivin edellyttämällä tehokkaalla tavalla. 

Lausunto kokonaisuudessaan

19.06.2013