Tiedotteet

Takaisin

Vähemmistövaltuutettu: Enontekiön kunta ei ole toteuttanut saamelaisten peruspalveluita lainsäädännön edellyttämällä tavalla

Vähemmistövaltuutettu: Enontekiön kunta ei ole toteuttanut saamelaisten peruspalveluita lainsäädännön edellyttämällä tavalla

Vähemmistövaltuutettu arvostelee Enontekiön kuntaa siitä, ettei se ole toteuttanut peruspalveluita saamelaisille muun muassa saamen kielilain ja yhdenvertaisuuslain vaatimalla tavalla. Lisäksi vähemmistövaltuutettu ryhtyy toimenpiteisiin, jotta syrjintää ei näiltä osin jatkettaisi.

Vähemmistövaltuutetun kannanoton mukaan kunnan tapa järjestää palveluita on johtanut siihen, etteivät perustuslain mukaiset oikeudet saamelaisten omaan kieleen ja kulttuuriin eivätkä saamen kielilain mukaiset oikeudet ole toteutuneet. Lisäksi kunnan tapa järjestää palveluita on johtanut usein tilanteeseen, jossa saamelaiset asetetaan muita epäedullisempaan asemaan heidän etnisen taustansa perusteella, mikä on yhdenvertaisuuslain kieltämää syrjintää.

Vähemmistövaltuutetun Enontekiön kunnalle tänään antama kannanotto koskee sekä saamenkielistä lasten päivähoitoa, vanhustenpalveluita, terveyspalveluita että saamenkielistä perusopetusta Enontekiön kunnassa. Näissä asioissa todettujen epäkohtien lisäksi lausunnossa todetaan, ettei kunta ole laatinut yhdenvertaisuussuunnitelmaa lain edellyttämällä tavalla, vaikka kyse on saamelaisalueen kunnasta.

Vähemmistövaltuutetun kannanotossa todetaan esimerkiksi, että kunnan tapa toimia veahkki –toiminnan osalta saattaa täyttää tahallisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistön. Saamelaisen kulttuurin mukaista vanhustenpalvelua saamen kielellä (veahkki) lopetettiin, vaikka korvaavaa saamenkielistä palvelua saamelaisille vanhuksille ei ollut tarjolla. Veahkki –työntekijäntyösuhteessa oli tauko keväällä 2006 ja toiminta lopetettiin kokonaan vuoden 2007 alusta, vaikka kunta oli aiemmin saanut ja olisi edelleen saanut toimintaa varten rahoituksen valtiolta Saamelaiskäräjien kautta. Seurauksena saamelaisvanhukset jäivät kokonaan ilman saamenkielistä kotipalvelua.

Vähemmistövaltuutettu kehottaa Enontekiön kuntaa järjestämään saamenkielisiä ja saamelaisen kulttuurin huomioivia palveluita laissa edellytetyllä tavalla. Lisäksi kuntaa kehotetaan laatimaan laaja ja yksityiskohtainen eri hallinnonaloja koskeva yhdenvertaisuussuunnitelma yhteistyössä saamelaisten edustajien kanssa. Kunnan laatima suunnitelmaluonnos sen nykyisessä muodossa on valtuutetun näkemyksen mukaan riittämätön.

Kannanottonsa lisäksi vähemmistövaltuutettu pyytää syrjintälautakuntaa arvioimaan, onko Enontekiön kunta toiminut syrjivästi lasten päivähoidon, terveyspalveluiden, vanhustenpalveluiden ja saamenkielisen perusopetuksen järjestämisessä sekä kieltämään sakon uhalla syrjivän menettelyn jatkamisen. Vähemmistövaltuutettu aikoo myös pyytää poliisia tutkimaan, ovatko Enontekiön kunnan elimet syyllistyneet tuottamuksellisesti tai tahallisesti virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Edelleen vähemmistövaltuutettu aikoo lähettää lausuntonsa tiedoksi Lapin lääninhallitukselle, jotta lääninhallitus voisi arvioida, olisiko Enontekiön kunta tarpeen määrätä noudattamaan valtionosuuslain mukaista velvoitettaan sakon uhalla.

16.10.2007