Lausunnot

Takaisin

Säilöönottoon liittyvän lainsäädännön muuttamisesta

Säilöönottoon liittyvän lainsäädännön muuttamisesta

Vähemmistövaltuutettu on ollut kuultavana ja antanut lausunnon hallituksen esitykseen 172/2014 laeiksi ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta.

Esityksen yhtenä suurimpana heikkoutena vähemmistövaltuutettu pitää sitä, että vastoin hallitusohjelman kirjausta säilöönoton vaihtoehtoja ei asianmukaisella tavalla ole selvitetty ja kehitetty. Vähemmistövaltuutettu ehdottaa, että valiokunta mietinnössään edellyttäisi, että hallitus ennen tämän eduskuntakauden päättymistä selvittäisi mm. elektronisen valvonnan käyttöönottoa säilöönoton vaihtoehtona sekä tämän pohjalta kiireellisesti valmistelisi lainsäädäntöä jonka tavoitteena on vähentää ulkomaalaisten säilöönottoja turvaamistarkoituksessa.

Esityksen yksi huomattava muutos liittyy 121 §:n uuteen 6-alakohtaan jonka mukaan ulkomaalainen voidaan ottaa säilöön jos hänen arvioidaan muodostavan uhan kansalliselle turvallisuudelle. Esityksessä tämän uuden säilöönottoperusteen käyttöönottoa perustellaan sillä, että siten pystytään reagoimaan ennalta arvaamattomiin tilainteisiin kuten terrorismin torjuntaan. Vähemmistövaltuutetun käsityksen mukaan jo voimassa olevat ja juuri uudistetut esitutkinta- ja pakkokeinolain säädökset mahdollistavat ulkomaalaisen säilöön ottamisen juuri niillä perusteilla joihin esityksessä viitataan. Vähemmistövaltuutettu katsoo, että koska esityksessä on kyse uudesta väljästi muotoillusta säilöönottoperusteesta jolla merkittävällä tavalla voidaan rajoittaa henkilön perusoikeuksia, perustuslakivaliokunnan on huolellisesti arvioitava ehdotetun säännöksen tarpeellisuutta ja perustuslainmukaisuutta.

Vähemmistövaltuutettu katsoo, että lapsen säilöönotto aina on lapsen edun vastaista ja ehdottaa, että valiokunta kieltäisi turvapaikanhakijalasten säilöönoton kaikissa olosuhteissa.

Lausunto kokonaisuudessaan

14.11.2014