Lausunnot

Takaisin

Säilöönottolainsäädäntöön liittyen

Säilöönottolainsäädäntöön liittyen

Luonnos hallituksen esitykseksi, joka koskee ulkomaalaislain, sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamista

Luonnoksessa ehdotetaan ulkomaalaislakia muutettavaksi siten, että ilman huoltajaa maassa olevien turvapaikanhakijalasten säilöönotto kiellettäisiin ja lasten säilöön ottamista koskevia säännöksiä täsmennetään. Esityksellä tarkennetaan säilöön ottamisen edellytyksiä, tietojen antamista säilöön otetulle sekä säilöön otetun sijoittamista koskevaa sääntelyä. Yhtenä tavoitteena on tehdä ilmoittautumisvelvollisuudesta toimivampi vaihtoehto säilöön ottamiselle.

Keskeinen ongelma esityksessä on lasten säilöönotto. Hallitusohjelmassa yksiselitteisesti ja ehdoitta kielletään ilman huoltajaa olevien turvapaikanhakijalasten säilöön otto. Esityksen mukaan ilman huoltajaa olevat lapset voidaan kuitenkin ottaa säilöön. Ehdotus on ilmeisessä ristiriidassa hallitusohjelman kanssa. Katsomme, että lapsen sulkeminen säilöönottokeskukseen on aina lapsen edun vastaista. 

Vähemmistövaltuutettu on myös eri yhteyksissä nostanut esiin ongelmia ja epäselvyyksiä sosiaalityöntekijän kuulemisesta lapsen säilöönoton yhteydessä. Sosiaalityöntekijä ei voi tehdä asianmukaista arviota lapsen edusta ellei hän tapaa lasta ja tutustu säilöolosuhteisiin. Tässä esityksessä ei lapsen etu tule käsityksemme mukaan edelleenkään asianmukaisesti arvioiduksi.

Lausunto kokonaisuudessaan

15.04.2014