Lausunnot

Takaisin

Paperittomien terveydenhuollosta

Paperittomien terveydenhuollosta

Vähemmistövaltuutettu on ollut kuultavana Sosiaali- ja terveysministeriössä koskien lakiluonnosta kunnan velvollisuudesta järjestää terveydenhuollon palveluja eräille ulkomaalaisille henkilöille.

Lakiluonnos on merkittävä avaus ns. paperittomien ja paperittomien kaltaisessa asemassa olevien henkilöiden terveydenhoidon turvaamiseksi. Luonnoksessa on kuitenkin puutteita. Esimerkiksi lain soveltamisalan ulkopuolelle rajataan EU-kansalaiset. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa ilman vakuutusturvaa olevien EU-kansalaisten eli lähinnä Itä-Euroopan maista tulevien romanien oikeus terveydenhoitoon jää toistaiseksi toteutumatta. Itä-Euroopan romanit ovat erittäin syrjitty väestöryhmä ja heikon asemansa seurauksena monelta heistä puuttuu vakuutusturva. Euroopan Unionin yhteisölainsäädäntöön vetoamalla ei voida ohittaa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten velvoittavuutta ja hyväksyä jonkin ihmisryhmän oikeuksien ja yhdenvertaisuuden tosiasiallista toteutumatta jäämistä.

Kaiken kaikkiaan vähemmistövaltuutettu painottaa sitä, että syrjittyjä ja heikossa asemassa olevia ihmisryhmiä ei aseteta keskenään eriarvoiseen asemaan, vaan terveyspalvelut turvataan kaikille ilman väliinputoajia. Lain henkilöllisen soveltamisalan rajaaminen on ongelmallinen myös terveydenhuollon näkökulmasta. Millä asiantuntemuksella terveydenhuollon ammattilaiset tulisivat tekemään erottelun siitä, kuka paperittomista asiakkaista kuuluu hoidon piiriin ja kuka ei? Ihmisten erotteleminen hoitoa saaviin ja sen ulkopuolelle jääviin on myös hoitoeettisten periaatteiden vastaista.

Nyt käsillä olevan lakiluonnoksen osalta vähemmistövaltuutettu toivoo joka tapauksessa, että se saadaan eteenpäin mahdollisimman pian. On erinomaista, että lain tasolla saadaan korjattua ainakin osa niistä puutteista, joita Suomessa paperittomina ja heidän kaltaisessaan asemassa olevien henkilöiden oikeudessa terveydenhuoltoon on ollut.

Lausunto kokonaisuudessaan

13.11.2014