Lausunnot

Takaisin

Naisten ja miesten välistä tasa-arvoa koskevasta valtioneuvoston selonteosta

Naisten ja miesten välistä tasa-arvoa koskevasta valtioneuvoston selonteosta

Vähemmistövaltuutettu pitää selontekoa hyvänä pohjana sukupuolten tasa-arvon edistämiselle.Kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimiva vähemmistövaltuutettu tukee selonteossa esitettyjä
linjauksia ihmiskaupan vastaisen toiminnan kehittämisestä. Ihmiskaupan torjumisen kannalta keskeisimmät linjaukset liittyvät ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen ja auttamisjärjestelmään
ohjautumiseen sekä ihmiskaupan vastaisen toiminnan arvioimiseen sukupuolinäkökulmasta.Vähemmälle huomiolle viranomaisten toiminnassa on kuitenkin jäänyt se, miten kysyntää
rajoittamalla voisi ehkäistä ihmiskauppaa.

Lausunto kokonaisuudessaan

28.01.2011