Lausunnot

Takaisin

Hallituksen esityksestä sosiaalihuoltolaiksi

Hallituksen esityksestä sosiaalihuoltolaiksi

Vähemmistövaltuutettu on antanut lausunnon koskien hallituksen esitystä uudeksi sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Lausunnossaan vähemmistövaltuutettu nostaa esiin muun muassa monialaisen yhteistyön tarpeen, saamelaisten kielelliset oikeudet, erityisen haavoittuvassa asemassa olevien, erityisesti lasten, auttamisen ja yhdenvertaisuussuunnittelun tarpeen. 

Vähemmistövaltuutettu muistuttaa lausunnossaan siitä, että perustuslain mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon, ja korostaa sitä, että kyseisessä säännöksessä mainittu oikeus kuuluu kaikille. 

Vähemmistövaltuutettu pitää erinomaisena, että uudistuksen keskeisenä tavoitteena on sen turvaaminen, että eri väestö- ja ikäryhmillä on yhdenvertainen oikeus yleisiin sosiaalipalveluihin.

Lausunto kokonaisuudessaan

24.06.2014